BİRİMLER

K Belgeleri

K türü yetki belgesi:Yurtiçi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

K1(Ö) yetki belgesi: Özel amaçlı yurt içi ticari eşya taşımacılığı yapacaklara

K1*Toplam yüklü ağırlığı en fazla 3,5 ton olan araçlarla ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklar

K2 yetki belgesi: Hususi taşımacılık yapacaklara,

K2*Toplam yüklü ağırlığı en fazla 3,5 ton olan araçlarla yurt içi hususi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklar

K3 yetki belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara,

K3* yetki belgesi: Toplam yüklü ağırlığı en fazla 3,5 ton olan araçlarla ticari amaçla yurt içi taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklar

K belgesi ÜcretleriBelge Ücreti

Her Bir Araç İçin

İlave Ücreti

Her Bir Araç İçin

İlave Ücreti

Oda ücreti +

(Oda ve TOBB)

(1 Araç Dahil)

Genel TOPLAM

K1

44.264,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

46.648,00TL

K1*

11.066,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

12.826,00TL

K1 (Ö)

44.264,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

46.024,00TL

K2

44.264,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

46.024,00TL

K2*

11.066,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

12.826,00TL

K3

22.128,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

23.888,00TL

K3*

5.530,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

7.290,00TL


Araç İlave ÜcretiOda Payı

(Oda veznesine)

Ulaştırma Bakanlığı payı

(Bankaya)

TOPLAM

İlave edilecek her bir araç için

95,00 TL

1.324,00 TL

1.419,00TL

Muayeneden dolayı resen düşülen her bir araç ilavesi için

95,00 TL

264,00 TL

162,00TL


Muayenesi biten araçlar 30. Gün otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak düşmektedir. Düşen araç muayenesi yapıldıktan sonra tekrar eklenmelidir

E-DEVLET İŞLEMLERİNDE İNDİRİM TUTARI

E-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek her bir işlemden;
a) 20.000 TL’ye kadar olan işlemde %5,
b) 20.000 TL ile 50.000 TL arasındaki işlemde %4,
c) 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki işlemde %3,
ç) 100.000 TL ile 200.000 TL arasındaki işlemde %2,
d) 200.000 TL üzerindeki işlemde %1, indirim uygulanır.

K BELGELERİNDE YENİLEME İŞLEMLERİ

Yetki belgesi sahipleri yenileme işlemi için için yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin doksan gün öncesinde odamıza müracaat edebilirler. Yetki belgesi sahipleri tarafından belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 540 takvim günü içinde odamıza müracaat etmeleri halinde yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 540 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır. 540 gün içinde yenilenmeyen belgeler iptal edilmektedir.

K BELGELERİNDE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

K belgelerinde K belgesi şahıs ya da tüzel kişilerde meydana gelen durum değişikliklerinin bildirilmesi zorunludur.

Buna göre;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40. Maddesinin 20. Fıkrasında;

Bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi alanlardan;

a) K1 veya K3 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler ile B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler haricindeki yetki belgesi sahipleri, firmalarında meydana gelen unvan, adres ve 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilere ilişkin değişiklikleri veya acentelik sözleşmelerindeki değişiklikleri ile 14 üncü maddede belirlenmiş sermaye şartını kaybedecek şekildeki sermaye azaltışlarını,

b) Yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı özmal taşıt/taşıtların; kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi ile plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt cinsine ilişkin değişiklikleri,

değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan takvim günü içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.” ifadesi yer almaktadır.

ASGARİ KAPASİTE (TONAJ)

Gerçek kişilerde K1 için asgari kapasite 30 tondan 25 tona düşürülmüştür.

Tüzel kişilerde (şirketlerde) ise (2 birim taşıt olmak koşuluyla) 110 tondan 50 tona düşürülmüştür.

Gerçek ve tüzel kişilerde K3 belgelerinde (2 birim taşıt olmak koşuluyla) 45 tondan 35 tona düşürülmüştür.

Yönetmelikteki asgari kapasitenin altına düşülmesi halinde; kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren, 630 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlamak üzere yeterli sayıda/kapasitede taşıtı, K belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar. Aksi halde K belgeleri iptal olur. (UYARI; 630 günlük kapasite altında kalınan bu süre, 5 yıllık K belgesi süresinde yalnızca bir defa kullanılabilecektir.)

K1 VE K3 BELGELERİNDE ODY/ ÜDY BULUNDURMAK ZORUNLUDUR

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 43/15. Maddesi; “ Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;

K3 ve tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri,” gerekmektedir şeklinde düzenlenmiştir.


İPTAL OLAN BELGELERİN TEKRAR CANLANDIRILMASI (AF)

Yenilemesini yaptırmadığından veya herhangi bir nedenle iptal edilen K Belgeleri, talep edilmesi halinde, Belge ücretinde % 50’si ödenmek koşuluyla tekrar canlandırılabilecektir.

K BELGESİ DEVİRİŞLEMLERİ

  • K Belgesi Şahıs Devir İşlemleri:Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; yetki belgesi, babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilir. Yetki belgesinin yeni sahibi adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.,
  • K Belgesi Şahıstan Şirkete Devir İşlemleri:Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişilik adına düzenlenebilir.
  • K Belgesi Şirketten Şirkete Devir İşlemleri:Yetki belgeli veya yetki belgesiz bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka yetki belgeli tüzel kişiyle birleşmesi halinde; bu birleşmeye göre birleşilen tüzel kişilik adına yetki belgesi yeniden düzenlenir
  • K Belgesi Ölüm Halinde Devir İşlemleri:Yetki belgesi sahibinin ölümü halinde yetki belgesinin yenileme süresinin bitim tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları kaydıyla Kanuni mirasçılar adına yetki belgesi yeniden düzenlenir. Veraset İlamı, Ölüm Belgesi, Feragatname ( Noter tarafından hazırlanacak Feragatname içeriğinde, ilgili veraset ilamında varis olduğu belirtilen şahısların devir edilecek belge üzerindeki hak ve menfaatlerinden bir kişi üzerine feragat ettiğini belirten ve feragatname içeriğinde devir edilecek belgeye ait; K Yetki Belgesi ifadesinin bulunması gerekmektedir.)
  • K belgesi sahibi gerçek kişinin ölümü halinde:kanuni mirasçıları Yetki belgesinin geçerlilik süresi bitimine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları şartıyla yetki belgesi geçerlilik tarihi ile ölüm tarihi arasındaki gün sayısının mevcut yetki belgesi cari ücretine düşen kısmı hak sahiplerine iade edilerek yetki belgesi iptal edilir ve mirasçılar yeniden bu belgeyle alakalı olarak hak iddia edemezler.


NOT:İlgili dilekçelerDilekçematikbölümümüzde mevcuttur.