KATOTAM

Yönerge

 • Hakemler İçin Etik Kurallar

  KAYSERİ TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ 

  HAKEMLER İÇİN ETİK KURALLAR


  Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine kayıtlı hakemler ve başvuran taraflar, bu Etik Kurallara uymayı kabul ederler.  KURAL I. HAKEM TAHKİM YARGILAMASINI ÂDİL VE TARAFSIZ ŞEKİLDE YÜRÜTMELİDİR 


  • Bir hakem, tahkim yargılamasının eşitlik ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkına uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.
  • Bir kişi, ancak aşağıdaki koşullarla hakemlik görevini kabul etmelidir:
  • Tarafsız görev yapabilmelidir,
  • Taraflardan bağımsız olarak görev yapabilmelidir,
  • Görev yapma yeterliliğine sahip olmalıdır,
  • Tahkim yargılaması için gereken zamana sahip olmalıdır.
  • Kişi, görevi kabul ettikten sonra ve hakem olarak görev yaparken, tarafsızlığını etkileyebilecek veya makul bir bakış açısıyla taraflı olduğu izlenimi yaratabilecek işle ilgili, meslekî veya şahsî bir ilişkiye girmekten veya herhangi bir malî yahut şahsî menfaat elde etmekten kaçınmalıdır.
  • Hakemler, tüm taraflara âdil şekilde davranmalı ve dış baskılar, kamuoyundaki haberler veya şahsî menfaatin etkisi altında kalmamalıdırlar. Bir taraftan yana veya bir tarafa karşı oldukları görüntüsü veren davranış ve beyanlardan kaçınmalıdırlar.
  • Hakemler, tahkim sözleşmesinden kaynaklanan yetkiyi tamamen kullanmalı, bu yetkinin sınırlarını aşmamalıdır. Hakemler, Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
  • Hakemler, tahkim yargılamasını, âdil ve usul ekonomisine uygun şekilde yürütmelidir.
  • Hakemlerin etik sorumlulukları, görevi kabul etmesiyle başlar ve tüm tahkim davası boyunca devam eder. Etik ilkeler, hakem kararı verildikten sonra da devam eder.
  • Hakemler atanmayı kabul ettiğinde, göreve devam etmeyi imkânsız veya çok güç hale getirecek beklenmedik koşullar veya haklı sebepler zorunlu tutmadıkça görevden çekilmemeli veya görevi bırakmamalıdır.
  • Tahkim davası tamamlanmadan önce, kendi iradesi veya tarafların talebi üzerine görevden çekilen hakem, delil teşkil eden dava malzemesinin iadesi ile gizlilik ve kişisel verilerin korunması da dâhil olmak üzere, tahkimde tarafların menfaatlerini korumak için gerekli tedbirleri almalıdır.
  • Hakem, tahkim davasını tarafsız bir şekilde yönetmelidir. Hakem, taraflara, temsilcilerine ve tanıklara karşı sabırlı ve nazik olmalı ve yargılamaya katılan herkesi de bu şekilde davranmaya teşvik etmelidir.
  • Hakem, taraflara hukukî dinlenilme hakkını tanımalı, duruşmaların yeri ve zamanını önceden bildirmeli, taraflara iddia, savunma ve delillerini sunmaları için eşit imkân tanımalıdır.
  • Hakem, karar vermek için tarafların sunduğundan daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu tespit ederse sorular sorabilir, ilgili delillerin sunulmasını isteyebilir.
  • Hakemin tarafları, sulh olasılığı, arabuluculuğa başvurma veya diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını görüşmeye yönlendirmesi mümkün olup, taraflara uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaları veya diğer uyuşmazlık çözüm yollarından faydalanmaları için baskı yapmaması gerekir. Taraflarca izin verilmediği takdirde hakem, uzlaşma müzakerelerinde bulunmamalı veya bunlara diğer bir şekilde katılmamalı yahut arabulucu olarak hareket etmemelidir. Bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilen Arabulucular için Etik Kurallar uygulanır.


  KURAL II. HAKEM, TARAFSIZLIĞINI ETKİLEYEBİLECEK VEYA TARAFLI OLDUĞU İZLENİMİ VEREBİLECEK TÜM MENFAAT YAHUT İLİŞKİLERİ AÇIKLAMALIDIR.


  • Hakem olarak görev yapması talep edilen kişiler, görevi kabul etmeden önce varsa aşağıdaki hususları açıklamalıdırlar:
  • Tahkim davası sonucunda elde edilecek doğrudan veya dolaylı tüm malî veya şahsî menfaatler;
  • Taraflardan birinin gözünde tarafsızlığı veya bağımsızlığı makul surette etkileyebilecek, bilinen her türlü mevcut veya geçmişteki malî, ticarî, meslekî veya şahsî ilişkiler.
  • Hakem olarak görev yapması talep edilen kişiler, A fıkrasında tanımlanan bir menfaat veya ilişkinin varlığını araştırmak için makul bir çaba göstermelidir.
  • A fıkrasında tanımlanan menfaat veya ilişkileri açıklama yükümlülüğü, tahkim davasının herhangi bir aşamasında ortaya çıkar veya hatırlanır yahut tespit edilirse, mümkün olan en kısa sürede yerine getirilmelidir.
  • Açıklamanın yapılıp yapılmayacağına dair bir şüphenin varlığı hâlinde, açıklama yapma yönünde karar verilmelidir.
  • Taraflar, bir kişinin menfaatleri ve ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen yine de o kişinin hakem olarak görev yapmasını isterlerse, bu kişi hakemlik yapabilir.
  • Tüm taraflarca bir hakemin görevden çekilmesi talep edilirse, hakem bu talebi yerine getirmelidir.
  • Bir hakem adayının bu Etik Kuralların bir hükmüne uyması, gizli veya kişisel veri niteliğindeki bilgilerin ifşa edilmesini gerektirdiği takdirde, hakem adayı ya açıklama için bilgileri veren kişinin veya şahsî bilgilerin sahibinin yazılı muvafakatini almalı ya da görevden çekilmelidir.

   

  KURAL III. HAKEM TARAFLARLA OLAN GÖRÜŞMESİNDE UYGUNSUZ TUTUMLARDAN KAÇINMALIDIR.


  • Hakem, taraflar arasındaki iletişimin şekline ilişkin taraflar arasındaki tahkim sözleşmesi ve Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Yönergesindeki hükümlere uymalıdır.
  • Hakem, tahkim yargılaması süresince bir tarafın yokluğunda diğer tarafla görüşmemelidir. Böyle bir görüşmenin yapılması durumunda hakem, KATOTAM vasıtasıyla diğer tarafı ve hakemleri, görüşmenin içeriği hakkında bilgilendirmelidir.
  • Bir taraf önceden bildirim yapıldığı halde duruşmaya katılmadıysa, hakem duruşma oturumunda hazır bulunan taraflarla görüşebilir.
  • Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Yönergesi veya taraflar arasındaki tahkim sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, bir hakem taraflardan biriyle yaptığı yazışmalarının bir nüshasını diğer taraflara da göndermelidir. Hakem, taraflardan birinden davayla ilgili diğer tarafa gönderilmemiş bir belge aldığında, KATOTAM sekreteryası vasıtasıyla bu belgenin diğer tarafa da gönderilmesini sağlamalıdır.
  • Hakem, tahkim davasının herhangi bir tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir hediyeyi kabul etmemelidir.


  KURAL IV. HAKEM BAĞIMSIZ VE ÖZEN GÖSTEREREK KARAR VERMELİDİR.


  • Hakem, karara bağlanmak üzere sunulan tüm vakıaları ve dava malzemesini titiz bir şekilde değerlendirdikten sonra karar vermelidir. Hakem dava konusuyla ilgisiz ve talep edilmeyen konularda karar vermemelidir.
  • Hakem, talep konusu edilen tüm çekişmeli hususlarda âdil ve bağımsız olarak karar vermeli, dış baskıların kararlarını etkilemesine izin vermemelidir.
  • Hakem, karar verme görevini başka kişilere devretmemeli; bizzat yerine getirmelidir.
  • Tarafların, uyuşmazlık konusu hususlarda kısmen veya tamamen uzlaşması ve hakemin söz konusu uzlaşmayı hakem kararına dönüştürmesini talep etmeleri durumunda hakem bu talebi yerine getirebilir. Hakem, taraflar arasındaki sulhün koşullarını kararına yazdığı takdirde, bunun taraflar arasındaki sulhe dayandığını da hakem kararında belirtmelidir.


  KURAL V. HAKEM TAHKİMİN TEMELİNDE BULUNAN GÜVENE VE GİZLİLİĞE DAYALI İLİŞKİYİ KORUMALIDIR.


  • Hakem taraflarla güvene dayalı bir ilişki içerisindedir ve tahkim davası esnasında edindiği gizli bilgileri hiçbir şekilde kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak yahut başkasının menfaatine zarar vermek için kullanmamalıdır.
  • Hakem, tahkim davasıyla ilgili öğrendiği tüm bilgileri, kişisel verileri ve hakem kararını gizli tutmalıdır. Hakem, taraflara bilgi vermesi ve ilgili kişilerin bu Etik Kuralın hükümlerine bağlı olmayı kabul etmesi kaydıyla, karar vermek için bilirkişi görüşü alabilir.
  • Kurul olarak çalışan hakemlerin karara ilişkin müzakereleri gizli olduğundan hakem, müzakerelerin içeriği hakkında taraflara bilgi vermemelidir. Hakem kararı verildikten sonra hakemin, kararın icrasına veya karara karşı açılacak iptal davasına yönelik işlemlere yardımcı olması uygun değildir.


  KURAL VI. HAKEM, ÜCRET VE MASRAFLARIN TAHSİLİ HAKKINDA KARAR VERİRKEN DÜRÜSTLÜK KURALINA UYMALIDIR.


  • Görevi karşılığında ücret alan veya masrafları ödenen olan hakem, bu ödemeler hakkında karar verirken dürüstlük kuralına uygun davranmalıdır.
  • Hakem ücretiyle ilgili işlemler KATOTAM vasıtasıyla yürütülmelidir.
  • Hakemler, olağanüstü koşullar söz konusu olmadıkça, bir yargılama esnasında ücret artışı talep etmemelidir.


  KURAL VII. HAKEM, DOĞRU VE GERÇEĞE UYGUN OLMASI KAYDIYLA TAHKİM HİZMETLERİYLE İLGİLİ TANITIM FAALİYETLERİNDE BULUNABİLİR.


  • Bir kişinin hakem olarak görev yapmaya istekli veya uygun olduğuna dair yapılacak tanıtım, doğru olmalı ve yanıltıcı bilgiler içermemelidir. Hakemin işinin kalitesi veya mesleğindeki başarısı ile ilgili tüm beyanlar gerçeğe uygun olmalıdır.
  • Tanıtım, bu Etik Kurallara aykırı şekilde yapılacak bir görevlendirmeyi kabul etmeye istekli olunduğuna dair bir ima içermemelidir.
 • Arabulucular İçin Etik Kurallar

  TÜRKİYE ARABULUCULAR ETİK KURALLARI


  Giriş

  Türkiye Arabulucular Etik Kuralları karşılaştırmalı hukuktaki etik ve uygulama kuralları dikkate alınarak ülkemizin arabuluculuk sistemi ile sosyal ve kültürel değerlerine uyumlu olacak biçimde, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup, Arabuluculuk Kurulu tarafından gözden geçirilerek kabul edilmiştir. 


  Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla yürütülen, dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk dışında sürece başvurulmasında ve her halükârda sürecin yürütülmesinde ve sonlandırılmasında ihtiyarî olarak gerçekleştirilen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 


  Keza arabuluculuk, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanan ve barışçıl uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde yaygın olarak kullanılan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.


  Arabuluculuk, taraflara, uyuşmazlık konularını belirleme ve açıklığa kavuşturma, farklı bakış açılarını anlama, menfaatlerini tanımlama, olası çözümleri ortaya koyma, değerlendirme ve istendiğinde de karşılıklı tatminkâr anlaşmalara varma fırsatını sunma gibi çeşitli amaçlara hizmet eder.


  Gerek 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda (bundan sonra “Kanun” olarak ifade edilecektir) gerekse Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde (bundan sonra “Yönetmelik” olarak ifade edilecektir) hem arabuluculuk kurumu hem de arabulucularla ilgili temel ilke, hak ve yükümlülüklere ilişkin genel düzenlemeler yer almakta ise de; arabulucular etik kurallarının belirlenmesi önemli bir ihtiyacın karşılanması anlamında bir zorunluluk olduğu gibi, aynı zamanda arabuluculuk mevzuatının Arabuluculuk Daire Başkanlığına ve Arabuluculuk Kuruluna yüklediği bir görevin de ifasıdır.
  Arabulucular Etik Kurallarının aşağıda belirtilmiş olan üç temel amacı vardır: 

  1. Arabuluculara mesleklerinin icrasında rehberlik etmek ve yol göstermek 

  2. Arabuluculuğa başvuran tarafları bilgilendirmek ve onların korunmasını sağlamak

  3. Barışçıl bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabuluculuğa toplum tarafından duyulan kamu güvenini arttırmak.


  Arabulucular Etik Kuralları, arabuluculuk sürecini yürütecek ve Arabulucular Siciline kayıtlı bulunan arabulucular tarafından kabul edilmiş sayılır. Arabulucular bu kurallara eksiksiz bir biçimde uymaya özen göstermelidir.
  Arabulucular Etik Kuralları, bütün olarak okunur ve yorumlanır. Kuralların sıralanmasında, öneme göre verilen bir öncelik söz konusu değildir.


  Arabuluculuk Kurulu, Etik Kurallarının ihlali ve bu durumun öğrenilmesi halinde Kanunun 21’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgili arabulucunun sicilden silinmesi de dahil olmak üzere arabuluculuk mevzuatında öngörülen diğer yaptırımları uygulayabilir.

  Eşitliği Gözetme Yükümlülüğü
  Madde 1- (1) Arabulucu, süreç boyunca taraflara eşit davranma ve onların gereksinimleri doğrultusunda adil olma ilkelerini gözetmekle yükümlüdür.

  Kendi Kararını Verme Hakkı
  Madde 2- (1) Kendi kararını verme hakkıtarafların sürece başlamadan, süreç içerisinde ve sonuç aşamasında özgür ve aydınlanmış iradeleriyle, gönüllü ve baskı altında kalmadan karar vermelerini kapsar.
  (2) Arabulucu, arabulucunun seçimi, sürecin yürütülmesi, sürece katılım, süreçten çekilme ve süreci sonlandırma dâhil olmak üzere, arabuluculuğun her aşamasında tarafların kendi kararlarını verme hakkını gözetmekle yükümlüdür.
  (3) Arabulucu, hazırlık aşaması veya ilk arabuluculuk toplantısında kendisinin arabuluculuk sürecindeki rolü hakkında taraflara bilgi vermek zorundadır. Arabulucu karar verme yetkisinin kendisinde değil, taraflarda olduğu hususunu vurgulamalıdır.
  (4) Arabulucu, hukuki uyuşmazlıkla ilgili olarak taraflara hukuki veya mesleki tavsiyelerde bulunamaz. Ancak gerekli ve uygun olduğunda aydınlanmış iradeyle seçim yapmalarına yardımcı olmak üzere uzmanlara danışmalarının önemini taraflara hatırlatmalı ve bu konuda tarafları bilgilendirmelidir.
  (5) Arabulucu, daha yüksek bir anlaşma bedeli veya arabuluculuk ücreti sağlamak amacıyla, taraflardan herhangi birinin kendi kararını verme hakkına etki etmemelidir.

  Tarafsızlık
  Madde 3- (1) Tarafsızlık, arabulucunun taraf tutmamasını ve taraflar hakkında önyargılı olmamasını kapsar.
  (2) Arabulucu, taraflardan birinin kişiliğine, geçmişine, inanç ve değerlerine ve arabuluculuk sürecindeki tutum ve davranışlarına veya başka bir sebebe dayanarak taraf tutmamalı ve önyargılı davranmamalıdır.
  (3) Arabulucu, arabuluculuk sürecini yürütürken tarafsız olmak ve tarafsızlığını şüpheli hâle getirecek davranışlardan kaçınmak zorundadır. Arabulucu, kendisinin davranış ve görünüşteki tarafsızlığından şüphe duyulmasına yol açacak şekilde, taraflara değerli bir hediye, yardım, borç veya değerli başka bir mal vermemeli ve onlardan da kabul etmemelidir.
  (4) Arabulucu, arabuluculuğu tarafsız bir şekilde yönetemeyecek ise arabulucu olma teklifini reddetmeli ve hangi aşamada olursa olsun arabuluculuktan çekilmelidir.
  (5) Arabulucunun tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirecek önemli hâl ve şartların varlığının söz konusu olması veya sonradan ortaya çıkması hâlinde, bu hususta tarafları bilgilendirmesine rağmen, taraflar, arabulucudan görevi üstlenmesini birlikte talep ederlerse, arabulucu bu görevi üstlenebilir veya üstlenmiş olduğu görevi sürdürebilir.
  (6) Arabulucu, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk sürecini arabuluculuğa uygun tarafsız bir yerde yürütmelidir.

  Menfaat İlişkisi veya Çatışması
  Madde 4- (1) Arabulucu ile taraflar arasında herhangi bir menfaat ilişkisi veya çatışması bulunmamalıdır. Arabulucu, taraflar ile arasında menfaat ilişkisi veya çatışması bulunduğu görünümü vermekten kaçınmalıdır.
  (2) Arabulucu ile taraflar arasındaki menfaat ilişkisi veya çatışması, tarafların arabuluculuğa başvurmasından sonra ortaya çıkabileceği gibi; arabulucu ile taraflar arasındaki mevcut veya geçmişteki, kişisel ya da mesleki herhangi bir ilişkiden dolayı önceden de var olabilir.
  (3) Arabulucu, arabuluculuk sürecini yürütmesi bakımından, iyi niyetli üçüncü bir kişinin, taraflar ile arasında doğmuş veya doğabilecek bir menfaat ilişkisi veya çatışması bulunduğunu düşünmesine yol açacak bir olay olup olmadığını belirlemek üzere makul bir araştırma ve inceleme yapmalıdır. Arabulucunun, taraflar ile arasında doğmuş veya doğabilecek bir menfaat ilişkisi veya çatışmasını ortaya çıkarmak için yapacağı araştırma, somut olayın koşullarına göre değişebilir.
  (4) Arabulucu, kendisi tarafından makul koşullarda bilinebilecek ve tarafsızlığı hakkında şüphe uyandırabilecek, doğmuş veya doğabilecek menfaat ilişkisi veya çatışmaları hakkında, mümkün olan en kısa sürede tarafları bilgilendirmelidir.
  (5) Arabulucu ile taraflar arasındaki doğmuş veya doğabilecek menfaat ilişkisi veya çatışması, arabulucunun tarafsızlığına ve arabuluculuk sürecine açıkça zarar verecek nitelikteyse; arabulucu, tarafların aksi yöndeki talepleri ve anlaşmasına bakılmaksızın, arabuluculuk teklifini reddetmeli ve hangi aşamada olursa olsun arabuluculuktan çekilmelidir.
  (6) Arabulucu, bu sıfatla görev yaptığı uyuşmazlık ile ilgili olarak açılan davada, daha sonra, avukat olarak görev üstlenemez. Ancak, taraflar açık ve yazılı onayları ile birlikte talep ederlerse, açılan tahkim yargılamasında hakemlik yapabilir.

  Sürecinin Niteliği ve Görevin Özenle Yerine Getirilmesi
  Madde 5- (1) Arabulucu, görevini şahsen, özenle, makul sürede, güven içinde, tarafların etkin katılımıyla, hakkaniyete uygun, taraflara yeterli söz hakkı vererek ve katılımcılar arasında karşılıklı saygı gösterilmesini sağlayacak biçimde yerine getirmelidir.
  (2) Arabulucu, arabuluculuk görevini, arabuluculuk süreci ile ilgili tüm ön hazırlıkları tamamladıktan sonra ve arabuluculuk sürecini yürütmek için gerekli zamana sahip olduğunda kabul etmelidir.
  (3) Arabulucu, arabuluculuk süreci boyunca mesleğin gerekliliklerine uygun biçimde davranmak zorundadır. Arabulucu, kendisine ya da arabuluculuk sistemine duyulacak güven ve itibarına zarar verebilecek bir davranış içerisinde bulunamaz. Arabulucu, toplumsal cinsiyet rollerinin taraflara ve özellikle arabuluculuk sürecine etkisi yanında; taraflar ve taraflarla kendisi arasındaki sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklara karşı da duyarlı olmalıdır.
  (4) Arabulucu, arabuluculuk süreci boyunca taraflar arasında dürüstlüğü, saygıyı, samimiyeti ve nezaketi teşvik etmeli ve kendisi de arabuluculuk sürecinde taraflara herhangi bir belge, olay veya durum hakkında bilerek ve isteyerek yanlış bilgi vermemelidir.
  (5) Arabulucunun görev ve işlevi, diğer mesleklerden önemli ölçüde farklıdır. Arabulucunun işleviyle diğer bir mesleğin işlevi birbirine karıştırılmamalıdır. Arabulucu, mesleklerinin işlevlerini birbirinden ayırmalıdır. Arabulucu, ancak arabuluculuk ile bağdaşması şartıyla taraflara eğitim ve tecrübesine dayanarak bilgi verebilir.
  (6) Arabulucu, arabuluculuk sürecinde arabuluculuktan başka bir uyuşmazlık çözüm yöntemini yürütemez. Arabuluculuk mevzuatından kaynaklanan avantajları kullanmak amacıyla herhangi bir çözüm yolunu arabuluculuk olarak adlandıramaz. Ancak, arabulucu, gerekli ve uygun gördüğünde, taraflara uyuşmazlıklarını tahkim, tarafsız değerlendirme, danışmanlık veya diğer uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözmeyi düşünmelerini önerebilir.
  (7) Arabuluculuk bir suç işlemek amacıyla kullanılırsa, arabulucu uygun adımları derhâl atmalı ve hangi aşamada olursa olsun arabuluculuktan çekilmelidir.
  (8) Taraflardan biri arabuluculuk sürecini, uyuşmazlık konularını ve uzlaşma seçeneklerini kavramakta güçlük çekerse veya arabuluculuğa etkin bir biçimde katılmakta zorlanırsa; arabulucu, böyle bir durumdaki tarafın katılma, anlama ve kendi kararını verme hakkına uygun olacak şekilde, hukuki yardım almasını önermek de dahil olmak üzere gerekli değişiklik önerilerini getirmeli, hatta gerekiyorsa arabuluculuğu bitirmelidir.
  (9) Arabulucu, kendisi de dâhil olmak üzere bir katılımcının davranışının, arabuluculuk sürecinin yürütülmesine zarar verebileceğini düşünürse, gerektiğinde arabuluculuğu ertelemek, arabuluculuktan çekilmek veya arabuluculuğu bitirmek de dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri derhâl almalıdır.

  Gizlilik
  Madde 6- (1) Arabulucu, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile kayıtları gizli tutmak zorundadır.
  (2) Arabulucu, tarafların arabuluculuk sürecinde nasıl hareket ettiği hakkında, sürece katılmayan üçüncü kişilere bilgi vermemelidir.
  (3) Arabuluculuk sürecinde taraflardan biriyle özel oturumda bir araya gelen arabulucu, bu özel oturumda edindiği hiçbir bilgiyi, bilgiyi veren tarafın rızası olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak diğer tarafa aktarmamalıdır.
  (4) Arabulucu, bir arabuluculuk sürecine eğitim veya araştırma amacıyla katılım sağlarsa, tarafların kimlik bilgileri de dahil olmak üzere gizliliğe ilişkin haklı beklentilerine uygun davranmalıdır.

  Mesleki Yeterlilik
  Madde 7- (1) Arabulucu, somut uyuşmazlıkta gerekli olan mesleki yeterliliği haiz değil ve tarafların makul beklentilerini karşılayamayacak durumdaysa, arabuluculuk teklifini reddetmeli ve hangi aşamada olursa olsun arabuluculuktan çekilmelidir.
  (2) Arabulucu, mesleki yeterliliğinden ve gelişiminden sorumludur. Bu anlamda kendi mesleki bilgi ve becerilerinin sınırlarının farkında olmalıdır. Arabulucu, gerek mesleki yeterliliğinin artırılması gerekse mesleki gelişimin sağlanması için, yenileme eğitimi başta olmak üzere, arabuluculukla ilgili her türlü bilimsel ve mesleki çalışmalara katılmalıdır.
  (3) Eğitim sayesinde kazanılan bilgi ve beceriler, arabuluculuk tecrübesi, toplumsal cinsiyete, sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklara ilişkin farkındalıklar, bir arabulucunun mesleki yeterliliği ve gelişimi için gerekli olan önemli unsurlardır.
  (4) Taraflar, arabulucunun eğitimi, tecrübesi ve arabuluculuk sürecini yürütmedeki mesleki yeterliliği ile ilgili bilgilere rahatça erişebilmelidir.

  Unvan Kullanımı, Reklam ve Tanıtım
  Madde 8- (1) Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sırasında bu unvanını belirtmek zorundadır.
  (2) Arabulucu, tabela ve basılı kâğıtlarının kullanımında arabuluculuk mevzuatına uygun hareket etmelidir.
  (3) Arabulucu, reklam ve tanıtım yaparken dürüstlük kuralına uygun bir tutum ve davranış sergilemelidir. Arabulucunun, kendi nitelikleri, tecrübesi, hizmetleri ve ücreti konusunda vereceği bilgiler doğru olmalıdır. (Danıştay Onuncu Dairesinin 16/07/2018 tarihli ve Esas No: 2018/62 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.)
  (4) Arabulucu, tabela ve basılı kâğıtlarında veya elektronik ortamdaki reklam ve tanıtıma yönelik iletişimlerinde, arabuluculuk sürecinin sonucu ve başarısı hakkında kısmen de olsa söz vermemelidir. (Danıştay Onuncu Dairesinin 16/07/2018 tarihli ve Esas No: 2018/62 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.)
  (5) Arabulucu, hiçbir şekilde etik kurallarla çelişecek nitelikte reklam yapamaz. (Danıştay Onuncu Dairesinin 16/07/2018 tarihli ve Esas No: 2018/62 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.)

  Ücret ve Diğer Masraflar
  Madde 9- (1) Arabulucu yapmış olduğu faaliyet karşılığı ücret ve masrafları isteme hakkına sahiptir. Keza, ücret ve masraflar için avans da talep edebilir.
  (2) Arabulucu, arabuluculuk ücreti ve arabuluculuk süreciyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek diğer masraflar hakkında, arabulucu olarak atanmasını müteakip mümkün olan en kısa sürede tarafları bilgilendirmelidir.
  (3) Arabulucu, arabuluculuk süreci başlamadan önce, arabuluculuk ücreti ve masraflarıyla ilgili olarak tarafların bir anlaşma yapmalarını sağlamalıdır.
  (4) Arabulucu, ücretini belirlerken; kendi niteliklerini, uyuşmazlığın niteliğini ve karmaşıklığını, arabuluculuk sürecinde gereken süreyi ve tüm diğer etkenleri dikkate almak, asgari ücret tarifesinin altında olmamak ve hak arama hürriyetini engellememek koşuluyla, hakkaniyete ve dürüstlüğe uygun bir şekilde hareket etmelidir.
   (5) Arabulucu, tarafların kendi aralarında eşit olmayan miktarda ücret ödemesini kabul ettiği hâllerde; tarafsızlığından ödün vermemeli, fazla ücret vereni diğerine göre üstün tutacak tutum ve davranışlarda bulunmamalıdır. 

  Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi
  Madde 10- (1) Arabulucu, arabuluculuğun geliştirilmesi ve arabuluculuğun barışçıl bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak kabul edilmesi ve konuya dair toplumsal farkındalığın oluşturulması, arttırılması ve kurumun tanıtılmasından sorumludur.
  (2) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinde bulunurken, arabuluculuk uygulamasını geliştirecek şekilde hareket etmeye dikkat ve özen göstermelidir. Arabuluculuğun farklı uyuşmazlık türlerinde uygulanabilmesine yönelik çalışmalar yapmalıdır.
  (3) Arabulucu, arabuluculuk alanındaki değişik görüşlere saygı göstermeli ve hem mesleğini geliştirmek hem de uyuşmazlığa düşen taraflara daha iyi hizmet sunmak amacıyla, diğer arabulucularla karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunmalı ve onlarla birlikte bilimsel ve mesleki çalışmalar yapmalıdır.
  (4) Arabulucular kendi aralarında bu Kurallara uygun şekilde hareket edilmesi hususunda birbirlerini teşvik etmelidirler.

 • Tahkim ve Arabuluculuk Yönergesi