Destek Yönetim Sistemi

7 Eylül 2020 , Pazartesi 11:21

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda,


T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısında, Bakanlık tarafından yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Bakanlıkça uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiştir.


Geçiş sürecinde firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-31/03/2020 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yapılacak başvuruların mer’i Genelgelerdeki usuller ile DYS üzerinden alınabileceği, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 uzatılması, 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 30/06/2020 tarihine kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebilmesi hususları ve bahse konu iş ve işlemlere ilişkin sürenin 01/09/2020 tarihine kadar uzatılması hususları daha önce duyurulmuştu. Bu defa,


1- Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin ilgili hükmü uyarınca, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/09/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılması,

2- Bakanlığımızın 31/03/2020 tarihli Onayı ile “31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi, resim, harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi” hususu,

3- 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği’nin hükmü uyarınca, “31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da devam ettirilebilmesi” hususları kararlaştırılmıştır.


Bilgilerinize sunarız.