İÇ TİCARET

SIFIR ATIK UYGULAMALARI HAKKINDA

08 Şubat 2024 - 13:32:56

Sayın Üyelerimiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen “Sıfır Atık Uygulamaları Hakkında” konulu yazı şu şekilde;

“Bilindiği üzere, Sıfır Atık Yönetmeliği hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesi ne ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesi amacıyla 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelik gereğince;

• Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesis/faaliyetler,

• Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri,

• Alışveriş merkezleri,

• İş merkezi ve ticari plazalar

• Konaklama tesisleri,

• Zincir marketler,

• Kafeterya ve restoranlar (400 m2'den fazla),

• Kargo şirketleri,

•Tüzel kişiliğe sahip 50'den fazla çalışanı bulunan kuruluşların, sıfır atık yönetim sistemi kurma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Mezkur yönetmelik ile sıfır atık yönetim sistemi kurma yükümlülüğü için geçiş takvimi oluşturulmuş ve 31 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

2872 sayılı Çevre Kanununun İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü başlıklı 11inci (Değişik fıkra:24/12/2020-7261/13md.) maddesinde; "…Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi veya azaltılması ile atıkların geri kazanılması ve geri kazanılabilen atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır. Sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, Bakanlıktan çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verebilirler…"hükmü,

İdari nitelikteki cezalar başlıklı 20nci (Değişik:26/4/2006-5491/14md.) maddesinin(cc) bendinde; "(Ek:24/12/2020-7261/17 md.) 11inci maddede belirlenen sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20.000 Türk lirası (2024 yılı için 96.226 TL) idari para cezası verilir." hükmü, yer almaktadır.

Bununla birlikte, 10.01.2024 tarihli ve 359 numaralı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile Uluslararası Sıfır Atık Günü olan 30 Mart 2024 tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemi belgelendirmelerinin tamamlanması kararı alınmıştır.

Bu itibarla; atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, İlimiz genelinde Sıfır Atık kavramının teşviki ve farkındalığın artırılması, ayrıca firmaların 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince idari yaptırım kararlarıyla karşı karşıya kalmalarının önlenmesi amacıyla, üyelere gerekli bilgilendirmenin yapılarak, http://sifiratik.gov.tr/ internet adresinde yer alan yardımcı dokümanlar dikkate alınarak firmaların en geç 30 Mart 2024 tarihine kadar Sıfır Atık Belgelendirme işlemlerinin tamamlaması” istenmektedir.

Konu bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.


YARDIM DÖKÜMANLARI:

Bilindiği üzere, Sıfır Atık Belge başvuruları Bakanlığımız Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)– Sıfır Atık Uygulaması üzerinden yapılmaktadır.

Başvuru için öncelikle EÇBS kaydının tamamlanması gerekmektedir. EÇBS kaydı, unvan, adres, yetkili değişikliği gibi her türlü işlemin nasıl yapılacağına ilişkin https://sss.csb.gov.tr/anasayfa?uygulamaid=106 internet adresinden bilgi alınabilmektedir.

Sıfır Atık Sistemi kurulumuna ilişkin kılavuzlara ise https://sifiratik.gov.tr/sifir-atik/kilavuzlar internet adresinden ulaşılabilmektedir.