Kayserito Haber

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı


Sayın Üyemiz

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk AŞ sermayesinde bulunan %0,0663 oranındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait iştirak hissesi “Satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

Geçici Teminat Bedeli

Bilgi Notu

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Son Teklif Verme Tarihi

10.000 TL

İndirmek İçin Tıklayınız

500 TL

07/07/2017


1. 
İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2. İhaleye gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler.

3. Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grubu sadece yatırım fonlarından oluşamaz.

4. Teklifler Türk Lirası olarak verilecek ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır

5. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İdare’nin

·         T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 4000 0100 1745 3877 5661 5738 No’lu

·         T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi nezdindeki TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 No’lu

·         T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 No’lu

hesaplarından birine yatırılarak “MİTAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK A.Ş.’NİN %0,0663 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir.

Her ne suretle olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilemez.

6.      İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7.      Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş. sermayesinde bulunan %0,0663 oranındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait iştirak hissesinin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8.      Tekliflerin aşağıda belirtilen adrese son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

9.      Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

 

 

Birsen KOCA

İç Ticaret Birimi

0352 2224528/147

Birsen.koca@kayserito.org.tr