Kayserito Haber

Turizm Yatırımcıları ile İhale


Sayın Üyemiz   

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2017 /1 2 3 İÇİNDEKİLER 1- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU ( 2017/1)…...............................................................................…………………………… 4-5 2- TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI LİSTESİ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi / Alt Bölgesi İle Turizm Alan ve Merkezleri İçerisinde ve Dışında Kalan Kamu Taşınmazları Listesi…............................ 6-7 3- KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER ......................................................... 8-14 4- EKLER .......................................................................................................................... 15 DİLEKÇE ...................................................................................................................... 16 BEYANNAME……….……………………………………………………………………….... 17 BEYANNAMEYE EK GİRİŞİMCİ BİLGİ FORMU ………………………………………… 18 MÜZAKERE TEMİNAT MEKTUBU ............................................................................. 19 ÖN İZİN TEMİNAT MEKTUBU ……………………………………………………………… 20 KESİN TAHSİS TEMİNAT MEKTUBU …………………………………………………….. 21 5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KALAN İLLER 22 5- TAHSİSE KONU KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ İÇİNDE KALAN KAMU TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER VE ÖZEL ŞARTLAR 23 Afyonkarahisar Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi (Erkmen Kasabası Sınırları Bölümü) Afyonkarahisar, Merkez, Erkmen Köyü ……………………………………………………. 24-27 Belek Turizm Merkezi Antalya, Serik, Kadriye Mahallesi…………………………………………………………… 28-31 Aydın Kuşadası Çamlimanı Turizm Merkezi Aydın, Kuşadası, Türkmen Mahallesi, Kanlıyokuş Mevkii ………………………………. 32-35 Eskişehir Kızılinler Termal Turizm Merkezi Eskişehir ,Tepebaşı, Kızılinler Köyü………………………………………………………… 36-41 İzmir Selçuk Pamucak Turizm Merkezi İzmir, Selçuk, Selçuk Köyü, Pamucak Mevkii………………………………………………. 42-50 Kayseri Erciyes Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Kayseri, Melikgazi, Hisarcık Köyü, Tekiryaylası Mevkii…………………………………… 51-55 Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Muğla, Marmaris, Osmaniye Köyü, Kumlubük Mevkii…………………………………….. 56-59 4 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU 2017 / 1 “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017/1”de özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve bu Kanun’un 8’inci maddesine dayanılarak çıkartılan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak, turizm amaçlı yatırım yapmak üzere, yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir. 1- Girişimcilerin, 17.05.2017 günü saat 16:30’a kadar “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”in 10 uncu maddesi ile “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017/1” gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Bakanlık Genel Evrağı (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek - Çankaya / ANKARA adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 2- Girişimcilerin vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe olacaktır. Türkçe tercümelerinin ilgili ülkelerdeki konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına onaylattırılması koşuluyla, söz konusu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilir. Değerlendirmede onaylı tercüme edilmiş metin esas alınacaktır. 3- Girişimciler, birden fazla taşınmaz için müracaat edebilirler. Ancak talep edilen her taşınmaz için ayrı şartname bedeli ödenerek, ayrı bir başvuru dosyası hazırlanacak ve Tahsis Şartnamesi’nde istenilen diğer bilgi ve belgeler başvuru dosyasına eklenecektir. 4- Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmelik’in 11’inci maddesinde ve Tahsis Şartnamesi’nde belirlenen hususlar kapsamında mali yeterlilik açısından değerlendirilir. 5- Birden fazla başvuru yapılan taşınmazlar için, başvuruları yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılır. Tek başvurunun yapıldığı taşınmazlar için ise, Müzakere Komisyonunca yatırımın özelliğine göre sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebilir. 6- Bakanlıkça istenilecek müzakere teminatı, kesin ve süresiz teminat mektubu olarak, müzakere esnasında Bakanlık yetkililerine teslim edilecektir. 7- Bakanlıkça, ön izin verilmeyen girişimcilerin müzakere teminat mektupları iade edilecektir. 8- Bakanlık, projeleri ile turizme katkı sağlayacağı öngörülen girişimcilere, talep ettiği taşınmazın tahsis edilememesi halinde, aynı ilanda yer alan ancak tahsis edilmeyen taşınmazlardan bir veya birkaçını önerebilir. 9- Girişimciler tarafından Bakanlığa sunulacak başvuru dosyasında yer alması gereken belgeler ile, ilan edilen taşınmazlara ilişkin ayrıntılı açıklama ve bilgiyi içeren “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017/1”, DÖSİMM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Çukurambar - Çankaya / ANKARA (Tel: +90 312 309 49 53) adresinden 5.000-TL (Beşbintürklirası) ücret karşılığı temin edilecektir. Şartname ücreti, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi nezdindeki 3483170-5190 hesap no ve TR480001002533034831705190 IBAN (Kurumsal Tahsilat İşlemi “DÖSİM Merkez Müdürlüğü” 70.00.01) nolu hesaba yatırılacak; banka dekontunun açıklama bölümüne, “2017/1 Tahsis Şartnamesi Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/ünvanı ile irtibat adresi ve telefonu yazdırılacaktır. Başvurunun geçerli olabilmesi için, şartname banka dekontunun başvuru dosyasına eklenerek Bakanlığa verilmesi zorunludur. 10- Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Arazi Tahsis Dairesi Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Kat: 3 06100 Emek - Çankaya / ANKARA (Tel: +90 312 212 91 89) adresinden alınabilecektir. 5 11- “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017/1”e; 06/04/2017 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr adresinden erişilebilecektir. Şartname, 17/04/2017 tarihinden itibaren ise DÖSİMM’in yukarıda belirtilen adresinden temin edilebilecektir. 12- Tahsis Şartnamesi’nde istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda, başvuru geçersiz sayılacaktır. 13- Bu duyuru kapsamında yapılacak tahsislerde, “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” ve “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017/1” hükümleri uygulanır. 6 TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ İÇİ SIRA NO. TAŞINMAZIN YERİ MÜLKİYET DURUMU TESİS TÜRÜ YAKLAŞIK KAPASİTE ADA PARSEL ÖZEL PARSEL AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK TERMAL TURİZM MERKEZİ (Erkmen Kasabası Sınırları Bölümü) 1 Afyonkarahisar, Merkez, Erkmen Köyü Hazine Termal Konaklama Tesisi (Otel) 300 Yatak 2878-2879 1 2 Afyonkarahisar, Merkez, Erkmen Köyü Hazine Termal Konaklama Tesisi (Otel) 300 Yatak 2878-2879 2 3 Afyonkarahisar, Merkez, Erkmen Köyü Hazine Termal Konaklama Tesisi (Otel) 400 Yatak 2878-2879 3 BELEK TURİZM MERKEZİ 4 Antalya, Serik, Kadriye Mahallesi Hazine Otel 80 Yatak 196 1 AYDIN KUŞADASI ÇAMLİMANI TURİZM MERKEZİ 5 Aydın, Kuşadası, Türkmen Mahallesi, Kanlıyokuş Mevkii Hazine Otel veya Tatil Köyü 1200 Yatak 706 24 1 7 ESKİŞEHİR KIZILİNLER TERMAL TURİZM MERKEZİ 6 Eskişehir, Tepebaşı, Kızılinler Köyü Orman Termal Konaklama Tesisi (Otel) 500 Yatak 1 7 Eskişehir, Tepebaşı, Kızılinler Köyü Orman Termal Konaklama Tesisi (Otel) 400 Yatak 2 İZMİR SELÇUK PAMUCAK TURİZM MERKEZİ 8 İzmir, Selçuk, Selçuk Köyü, Pamucak Mevkii Hazine Otel veya Tatil Köyü 600 Yatak 3104 6 - 400 Yatak 9 İzmir, Selçuk, Selçuk Köyü, Pamucak Mevkii Hazine Otel veya Tatil Köyü 600 Yatak 3107 2 10 400 Yatak 10 İzmir, Selçuk, Selçuk Köyü, Pamucak Mevkii Hazine Otel 400 Yatak 600 Yatak 3105 6 - Tatil Köyü 350 Yatak KAYSERİ ERCİYES KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ 11 Kayseri, Melikgazi, Hisarcık Köyü, Tekiryaylası Mevkii Hazine Otel 120 Yatak 8260 4 12 Kayseri, Melikgazi, Hisarcık Köyü, Tekiryaylası Mevkii Hazine Otel 120 Yatak 8267 1 MARMARİS VE ÇEVRESİ TURİZM ALANI 13 Muğla, Marmaris, Osmaniye Köyü, Kumlubük Mevkii Hazine Günübirlik Tesis 176,11 m2 Kapalı İnşaat Alanı 120 1 8 KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kamu taşınmazı tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim (konsorsiyum veya iş ortaklığı) olarak başvurulabilir. Girişimciler, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri, imzalı bir “dizi pusulası” ekinde, Bakanlık Genel Evrağı (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek - Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edeceklerdir. Dizi pusulasında; ekler, evrakın tarih ve sayısı açıkça belirtilecektir. 1) GİRİŞİMCİLERİN BAKANLIĞA VERECEĞİ BİLGİ VE BELGELER: a) Dilekçe (EK-1) b) Beyanname ve eki bilgi formu (EK-2a, EK-2b) : Başvuruda bulunan girişimciye ve talep edilen kamu taşınmazı ile gerçekleştirilmesi planlanan tesise ilişkin bilgiler eksiksiz olarak belirtilecektir. c) Tüzel kişiliklerin son ortaklık yapısını gösterir noter veya Ticaret Sicil Müdürlüğü onaylı hazır bulunanlar listesi ya da noter veya Ticaret Sicil Müdürlüğü onaylı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Girişimcinin, yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi olması halinde, uyruklarında bulundukları ülkenin yetkili mercilerinden alacakları tüzel kişiliğin ortaklık yapısını gösterir belge, o ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu tarafından, bulunulan ülkenin mevzuatına göre belgeyi düzenleyen kuruluşun yetkili olduğu belirtilerek onaylanan Türkçe tercümesi ile birlikte Bakanlığa teslim edilecektir. d) Yeminli mali müşavirce veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak mali değerlendirme raporu: Mali Değerlendirme Raporu; gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak başvuruda bulunan girişimcilerin, başvuruda bulundukları yatırımları gerçekleştirebilecekleri konusundaki yeterliliklerini ifade etmek üzere; sınai ve ticari ilişkileri, turizm faaliyetleri, malvarlıkları, özkaynakları, nakit durumları (finansal imkanları), vergi ödemeleri ve iştirakleriyle ilgili mali durumlarını gösterecek ve güncel bilançolarını içerecek şekilde, yeminli mali müşavir veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak ve raporun sonuç bölümü; “…………...’nin başvuruda bulunduğu, ………… İli, ……. İlçesi, …… Köyü/Mahallesi ….. Mevkiindeki …… ada ……. parsel nolu taşınmaz üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan, ….... kapasiteli ……... (tür/sınıf) tesisinin toplam yatırım maliyetinin %…….’ini özkaynaklarıyla karşılayabilecek mali yeterliliğe sahip olduğu tespit edilmiştir.” şeklinde onaylanacaktır. - Özkaynakların, mali değerlendirme raporuna göre, gerçekleştirilmesi planlanan tesisin toplam yatırım maliyetinin %50’sinin (yüzde elli) altında olması halinde, başvurular reddedilecektir. - Birden fazla taşınmaz için başvuruda bulunulması halinde, özkaynakların, gerçekleştirilmesi planlanan tüm tesislerin toplam yatırım maliyetlerinin en az %50’ sini (yüzde elli) karşılaması gerekmektedir. Aksi halde, yalnızca bu şartı sağlayan başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Girişimcinin yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi olması halinde, bu maddeye göre hazırlanacak mali değerlendirme raporu, Türkiye’de bulunan yeminli mali müşavir veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanabileceği gibi; bu girişimcilerin uyruklarında bulundukları ülkenin mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlara hazırlattırılarak, o ülkedeki Türkiye 9 Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu tarafından bulunulan ülkenin mevzuatına göre raporu düzenleyen kuruluşun yetkili olduğu belirtilerek onaylanan Türkçe tercümesi ile birlikte Bakanlığa teslim edilecektir. e) Taahhütname: Girişimci tarafından verilecek taahhütname, “Yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin veya projenin niteliğine göre, tahsis yapılan ve yapılacak alanlarda gerçekleştirilecek sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının yapımının veya maliyetinin karşılanması için, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilecek payı karşılayacağımı (karşılayacağımızı) ve ayrıca, Bakanlıkça yayımlanan “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017/1”de yer alan genel esaslarla birlikte, bilgi föyünde belirtilen özel şartları aynen kabul ve taahhüt ederim (ederiz).” ibaresini içerecek ve noter onaylı olarak Bakanlığa teslim edilecektir. Başvurunun, tüzel kişilik tarafından gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu taahhütname, noter onaylı şirket yönetim kurulu kararı /ortaklar kurulu kararı şeklinde hazırlanabilir. f) İmza Sirküleri / İmza Beyannamesi: Girişimcinin; · Gerçek kişi olması halinde, noter onaylı imza beyannamesi; · Tüzel kişi olması halinde ise, tüzel kişiliğin temsil yetkisini gösterir noter onaylı imza sirküleri; Bakanlığa teslim edilecektir. g) Ortak girişim olarak başvurulması halinde, noter onaylı iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesi: Ortak girişimlerin iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak başvurmaları halinde, ortakların özkaynak dağılım oranının da belirtildiği noter onaylı konsorsiyum sözleşmesi hazırlanacaktır. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir ve iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin noter onaylı bir örneği Bakanlığa verilir. Bakanlığın her türlü işlem, talep ve tebligatta muhatabı pilot ortak veya koordinatör ortaktır. İş ortaklıklarında pilot ortağa, konsorsiyumlarda koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortaklığa yapılmış sayılır. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, “iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları”; konsorsiyum anlaşma ve sözleşmelerinde ise, “konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları” belirtilir. Ortaklığın bozulması durumunda; pilot ortak, koordinatör ortak veya diğer ortaklar, mali durumlarının tek başına yatırımın en az %50’sini (yüzde elli) özkaynaklarıyla gerçekleştirmeye yeteceğini başvuru esnasında verilen mali değerlendirme raporu ile belgelemeleri halinde, tahsis sürecinin devamına katılabilirler. Diğer ortaklar, herhangi bir şekilde tahsis sürecine katılamazlar. h) Şartname Banka Dekontu : “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017/1” bedeli olan 5.000-TL’nin (beşbintürklirası) T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi nezdindeki 3483170-5190 hesap no ve TR480001002533034831705190 IBAN (Kurumsal Tahsilat İşlemi “DOSİM Merkez Müdürlüğü” 70.00.01) nolu hesaba ödendiğine ilişkin banka dekontudur. 10 Banka dekontunun açıklama bölümüne, “2017/1 Tahsis Şartnamesi Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/ünvanı ile irtibat adresi ve telefonu yazdırılacaktır. Birden fazla taşınmaz için başvuru yapılması halinde, her bir başvuru için ayrı Şartname bedeli ödenecek ve buna ilişkin dekot başvuru dosyasına eklenecektir. · Birden fazla taşınmaz için başvuru yapılması halinde, her bir başvuru için yukarıda sayılan tüm belgeleri içeren ayrı bir başvuru dosyası hazırlanması gerekmektedir. · Bakanlığa yapılan kamu taşınmazı tahsis talepleri, Tahsis Şartnamesi’nde belirlenen tüm bilgi ve belgelerin Bakanlığa teslim tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde Arazi Tahsis Komisyonunca sonuçlandırılır. Bu süre gerekli görüldüğü hallerde Bakanlıkça uzatılabilir. 2) TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Bakanlığa yapılan başvurular 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile bu Tahsis Şartnamesi’nde belirtilen hususlar kapsamında mali yeterlilik bakımından değerlendirilir. Birden fazla başvuru yapılan parseller için yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılır. Müzakereye ilişkin usul ve esaslar Arazi Tahsis Komisyonunca belirlenerek müzakereye katılacak girişimcilere tebliğ edilir. Müzakereye katılacak girişimciler tarafından, usul ve esaslarda belirtilecek şartlar çerçevesinde, teklif edilen ilk katılım miktarı tutarında “kesin ve süresiz müzakere teminat mektubu” (EK-3) ve bu usul ve esasların kabul ve taahhüt edildiğine ilişkin noter onaylı “taahhütname” müzakere aşamasında Bakanlık yetkililerine teslim edilir. Müzakere sonucunda girişimciden; müzakere başlangıcında teklif ettiği katılım miktarı ile müzakere sonucunda teklif ettiği miktar arasındaki fark kadar teminat mektubunu en geç bir ay içinde Bakanlığa vermesi istenir. Müzakereye katılan diğer girişimcilerin sosyal ve teknik altyapıya ilişkin verdikleri teminat mektubu müzakere sonrasında iade edilir. Müzakerede en fazla katılım payını teklif eden ve yükümlülüklerini yerine getiren girişimci adına Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile ön izin verilir. Zorunlu (mücbir) veya kamudan kaynaklanan sebepler dışında, müzakere sonucunda en yüksek teklifi veren girişimcinin taahhüdünden vazgeçmesi veya süresi içerisinde ek teminat mektubunu getirmemesi halinde, müzakereye katılmak için verilen teminat mektubu hazineye gelir (irat) kaydedilir. Bu durumda, müzakere sonucunda sosyal ve teknik altyapıya katılım payı için ikinci en yüksek teklifi veren girişimciden, yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde müzakere sonucunda kendi teklif ettiği sosyal ve teknik altyapıya katkı payı bedeli kadar teminat mektubunu Bakanlığa vermesi istenir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, bu girişimci adına Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile ön izin verilir. En fazla sosyal ve teknik altyapıya katılım miktarı öneren ikinci girişimcinin Bakanlığın bu teklifini kabul etmemesi durumunda, Bakanlık sırasıyla diğer girişimcilere öneride bulunabilir. Arazi Tahsis Komisyonunda kesin tahsis yapılmasına ilişkin karar alındıktan sonra firmadan, müzakerede taahhüt ettiği sosyal ve teknik altyapıya katılım miktarını Bakanlık Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü hesabına nakden ödemesi için tebligat yapılır. Söz konusu bedel tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde yatırılır. Bedelin yatırıldığına ilişkin dekont Bakanlığa iletildikten sonra kesin tahsis tebligatı yapılır, müzakere sırasında alınan teminat mektubu iade edilir. Firma tarafından bu bedelin süresi içerisinde yatırılmaması halinde ise, ön izin Bakanlıkça iptal edilir ve ön izin ve müzakere için verilen teminat mektupları hazineye gelir (irat) kaydedilir. 11 Tek başvurunun yapıldığı parsellerde ise, Müzakere Komisyonunca yatırımın özelliğine göre girişimciden sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebilir. Bakanlık yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda bu Şartname’de yer alan taşınmazların başvuru sahiplerine tahsis edilip edilmeyeceği hususunda serbesttir. Arazi Tahsis Komisyonunca, projeleri ile turizme katkı sağlayacağı öngörülen girişimcilere, başvuruda bulunduğu parselin tahsis edilememesi halinde, aynı ilanda yer alan ancak tahsis edilmeyen parsellerden bir veya birkaçı önerilebilir. 3) TAHSİS YAPILMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER: ÖN İZİN DÖNEMİ: Girişimciye ön izin yükümlülüklerinin tamamlanması için onaylı uygulama imar planı bulunan alanlarda dört ayı geçmemek üzere fiili kullanım olmaksızın bedeli karşılığı ön izin verilir. Ön iznin yürürlüğe girebilmesi için, ön izin yazısının tebliğ tarihini takip eden bir ay içerisinde; a) Toplam yatırım maliyetinin %5’i (yüzde beş) oranında, kış turizmi amaçlı tahsislerde toplam yatırım maliyetinin %1’i (yüzde bir) oranında teminatın (kesin ve süresiz teminat mektubu) (EK-4), (Termal amaçlı tahsislerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından termal tesis izin yazısı alınması halinde teminat, toplam yatırım maliyetinin yüzde biri oranındaki teminat ile değiştirilir.) b) Noter onaylı ön izin taahhütnamesinin, c) Toplam yatırım bedelinin %0,1’i (binde bir) oranındaki yıllık ön izin bedelinin muhasebe birimi hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz örneğinin, ( Ön İzin Bedeli; Toplam yatırım maliyetinin binde biridir. Termal ve kış turizmi amaçlı tahsislerde bu bedel yüzde elli indirimli uygulanır. Bu indirim, termal amaçlı tahsislerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından termal tesis izin yazısının Bakanlığa teslimi tarihinden itibaren geçerli olur. Ancak bu bedel 29.01.2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2’nci maddesi kapsamında kalan illerde yapılacak yatırımlar için % 50 indirimli uygulanır. 5084 sayılı Kanun kapsamındaki iller EK-6’da verilmiştir.) Bakanlığa teslim edilmesi ile ön izin yürürlük kazanır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, girişimcinin ön izin talebi geçersiz sayılır. Müzakere aşamasında getirilen katılım miktarına ilişkin teminat mektubu hazineye irat kaydedilir. Girişimciler tarafından ön izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde, ön izin süreleri dörder aylık dönemler halinde ve bedeli karşılığında en fazla dört kez uzatılabilir. Kamudan kaynaklanan veya zorunlu (mücbir) sebepler ile Bakanlıkça kabul edilebilir idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebeplerin varlığı halinde ön izin süresi, sorun çözümleninceye kadar dondurulur ve dondurulan süre için ön izin bedeli alınmaz. Ön izin işlemlerinin verilen ya da uzatılan ön izin süresinden önce gerçekleştirilmesi halinde, peşin alınan ön izin bedeli kesin tahsis bedelinden mahsup edilir. 12 Girişimci Ön İzin süresi içerisinde: a) Ön izne konu taşınmaz için 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda gerekli olan ifraz, tevhid, terkin ve benzeri işlemleri yapar veya yaptırır. b) İlgili kadastro müdürlüklerince yer tespiti yaptırılan tahsise konu taşınmazın, Tapu ve Kadastro idaresinden tasdik edilmiş aplikasyon krokisini Bakanlığa sunar. c) Orman vasıflı taşınmazlar için aplikasyon krokisi alınamaması durumunda ilgili kadastro idaresinden onaylı ölçü krokisi ve ilgili orman idaresince onaylı ağaç röleve planını Bakanlığa verir. d) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim şirketini kurar. d.1) Kurulan Anonim Şirketin ön izin alınan taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek yatırımın toplam maliyetinin en az % 51 (yüzde ellibir) i oranında sermayeye sahip olması gerekir. d.2) Ön İzin verilen gerçek veya tüzel kişilerin kurulan anonim şirketteki hissesi %51 (yüzde ellibir) in altına düşemez. d.3) Ortak girişimlerde, kurulacak olan Anonim Şirket Bakanlığa verilen ortak girişim belgesine uygun olacaktır. e) “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”e göre Turizm Yatırımı Belgesini alır. f) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlanması gereken yerlerde ÇED Yönetmeliğine göre gerekli izinleri alır. (a), (b), (f) maddelerinde istenilen belgeler için girişimcinin talebi olması halinde Bakanlık yardımcı olabilecektir. g) Toplam yatırım maliyetinin yüzölçüme (m2 ) göre hesaplandığı durumlarda vaziyet planını, kira bedeli hesaplamalarına esas olmak üzere ön izinde istenilen belgeler arasında verir. h) Ön izin verilen taşınmazın orman vasıflı olması halinde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendi uyarınca, ön izne konu taşınmaz alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın 3 yıllık bakım bedeli Orman Genel Müdürlüğü hesabına yatırarak bedelin yatırıldığına dair dekontu Bakanlığa sunar. Zorunlu (mücbir) veya kamudan kaynaklanan sebepler dışında girişimcinin, ön izin süresi içerisinde yükümlülüğünü yerine getirememesi halinde, ön izin Bakanlıkça iptal edilir. Bu durumda peşin tahsil edilen ön izin bedeli iade edilmez ve müzakere sırasında alınan teminat mektubu nakde çevrilerek hazineye gelir (irat) kaydedilir. Zorunlu (mücbir) veya kamudan kaynaklanan sebeplerle verilen veya uzatılan ön izin süreleri içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde, girişimcinin talebi üzerine, ön izin Bakanlıkça iptal edilerek alınan teminat mektupları ve ön izin bedelleri faizsiz olarak iade edilir. KESİN TAHSİS DÖNEMİ: Ön İzin yükümlülüklerini yerine getirerek “Turizm Yatırımı Belgesi” alan yatırımcı adına Arazi Tahsis Komisyonu Kararı ile kesin tahsis yapılır. Yatırımcı tarafından, kesin tahsis yazısının tebliğ tarihini takip eden bir ay içerisinde; a) Toplam yatırım maliyetinin %10 (yüzde on) una karşılık gelen miktarda, termal ve kış turizmi amaçlı tahsislerde toplam yatırım maliyetinin %2’ sine tekabül eden miktarda teminatın (kesin ve süresiz teminat mektubu) (EK-5), 13 b) Kesin Tahsis koşullarının kabul ve taahhüt edildiğine ilişkin şirket yönetim kurulu kararının noter tasdikli örneğinin, Bakanlığa teslim edilmesi halinde kesin tahsis yürürlük kazanır. Bu belgelerin Bakanlığa teslim edilmesinden sonra bağımsız ve sürekli üst hakkı dahil olmak üzere irtifak hakkı tesis edilmesi Bakanlıkça Maliye Bakanlığından istenilir ve Ön İzin Teminat mektubu iade edilir. Tahsis edilecek kamu taşınmazlarının, “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; a) İlk yıl kullanım bedeli toplam yatırım maliyetinin binde beşidir. Kış ve termal amaçlı tesislerde bu oran toplam yatırım maliyetinin binde iki buçuğudur. b) Üzerinde bina bulunması halinde kullanım bedeli “Yapıların Tahsisinde Bedel” hükümleri çerçevesinde tespit edilir. c) Üzerinde gerçekleştirilen tesislerin işletmeye açılmasından sonra toplam yıllık işletme hasılatı üzerinden hazineye yüzde bir oranında pay ödenir. Kış ve termal amaçlı tahsislerde tahsislerinde bu oran binde beştir. d) 5084 sayılı Kanun kapsamında kalan illerde gerçekleştirilen tahsis işlemlerinde (a), (b), (c) maddelerinde yer alan bedeller % 50 indirimli uygulanır. e) Ayrıca, kış ve termal amaçlı tahsislerde ilk yıl kullanım bedeli ile sözleşme hükümleri gereğince belirlenen ikinci ve üçüncü yıl kullanım bedelleri % 70 indirim uygulanarak tahsil edilir. Tahsise konu taşınmazın hem termal veya kış amaçlı olması, hem de 5084 sayılı Kanun kapsamındaki iller içinde olması halinde her iki indirim oranı uygulanır. Yatırımcılara, Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile 20 (yirmi) veya 49 (kırkdokuz) yıla kadar tahsis yapılabilir. Tahsis süresi, kesin tahsis yazısının tebliğ tarihinden başlar. Kesin tahsis yazısının tebliğinden itibaren, yatırımın tamamlanabilmesi üç yıla kadar süre verilebilir. Bu süre günübirlik turizm tahsislerinde iki yıl olarak uygulanır. a) Bu süreler içerisinde yatırımın en az yüzde ellisinin tamamlanmaması halinde, kesin tahsis iptal edilir ve teminat mektubu Hazineye irat kaydedilir. Yatırımcı, bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemez. b) Ancak, inşaatın en az yüzde ellisinin tamamlandığının belgelenmesi halinde, yatırımı tamamlama için ilk verilen süreyi geçmemek kaydıyla ek süre verilebilir. Verilen ek süre içerisinde de yatırımın tamamlanmaması halinde tahsis iptal edilir ve teminat mektubu Hazineye irat kaydedilir. Yatırımcı, bu durumda herhangi bir hak ve bedel talep edemez. Tahsisi iptal edilen veya tahsis süresi sona eren taşınmazlar üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak Hazine’ye intikal eder. Yatırımcı bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemez. Ancak, zorunlu (mücbir) veya kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilir idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebeplerle yatırıma başlanılamaması veya yatırımın gerçekleştirilememesi durumunda kesin tahsis süresi dondurma sebepleri ve bu sebeplerin ortaya çıktığı tarihler dikkate alınarak sorun çözümleninceye kadar Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile dondurulur. Kesin tahsis süresinin dondurulduğu tarih ile bu sürenin yeniden başlatılacağı tarih arasında geçen süre tahsis süresine eklenir ve bu süre için kullanım bedeli ödenmez. Ayrıca, kendi kusuru dışında, zorunlu (mücbir) veya kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilir idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebeplerle, süresi içerisinde yükümlülüklerini tamamlayamadıklarını belgeleyen yatırımcının talebi durumunda, kesin tahsisi iptal edilir ve teminat 14 mektubu iade edilir. Bu durumda kesin tahsisin iptal edildiği tarihe kadar olan kullanım bedelleri tahsil edilir. Kesin tahsis yükümlülüklerini yerine getirmeyen girişimcinin tahsisi Bakanlıkça re’sen iptal edilir ve teminatlar nakde çevrilerek hazineye gelir (irat) kaydedilir. Bu durumda arazi üzerindeki her tür yapı ve tesis bedelsiz olarak hazineye intikal eder. Yatırımcı, bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemez. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER: a) Yatırımcı, tesisin inşaatı sırasında, komşu parsellerdeki işletme halindeki tesislerin olumsuz yönde etkilenmemesi için (gürültü dahil) gerekli bütün tedbirleri alacaktır. b) Çevre kirliliğine neden olunmayacaktır. c) Tahsis taleplerinin değerlendirilmesi aşamasında, ön izin ve kesin tahsis dönemlerinde, ilgili yerel idareler ve kamu kuruluşlarından doğan anlaşmazlıklar nedeniyle (plan onayı, arazi mülkiyetinde uyuşmazlık, inşaat ve iskan ruhsatı alınamaması, sit ve/veya koruma alanı ilan edilmesi vb. durumlarda) tesisin gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi durumunda, girişimci herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde Bakanlığın alınan teminat mektuplarını girişimcilere iadesi dışında başka bir yükümlülüğü yoktur. d) Tahsisli taşınmaza ait yıllık irtifak hakkı bedelleri ve her yıl cirodan alınacak paylar Maliye Bakanlığı ile yatırımcı arasında imzalanacak olan sözleşmede belirlenecek esas ve usullere göre süresinde ödenecektir. e) Bakanlıkça belirlenen şartlara (ön izin, kesin tahsis ve sözleşme hükümlerine) uyulmaması halinde ön izin veya kesin tahsis işlemi iptal edildiği takdirde, tahsis edilen kamu taşınmazı (eğer varsa üzerindeki hangi aşamada olursa olsun inşa edilen binalarla birlikte) herhangi bir fesih veya bildirime gerek olmadan veya mahkemeden karar almadan hazineye intikal eder. İnşaatın safhası mahkeme marifetiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Maliye Bakanlığınca tespit ettirilir. Bu durumda, yatırımcı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi teminat mektubu nakde çevrilerek hazineye gelir (irat) kaydedilir. Taşınmaz üzerinde bulunan ve bina inşaatında kullanılmamış olan ihrazat malzemeleri varsa masrafı yatırımcı tarafından karşılanmak kaydıyla yatırımcıya iade edilir. f) Tahsis edilen taşınmazın orman arazisi olması halinde; 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu gereğince, “Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik”in 5 inci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri toplam yatırım bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde üçüdür. Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitte ödenir. Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme belgesi düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak bedel her defasında ödenir. g) Bu Şartname’de belirtilmeyen hususlarda, “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri geçerlidir. Anılan Yönetmelik’te de hüküm bulunmayan hususlarda Arazi Tahsis Komisyonu kararları uygulanacaktır. 15 EKLER 16 EK-1 DİLEKÇE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ANKARA Bakanlığınızca “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017/1” kapsamında kamuya duyurulan taşınmazlara ilişkin olarak hazırlanan başvuru dosyası ekte iletilmektedir. Gereğini arz ederim. Tarih Kaşe / İmza EK: Başvuru Dosyası (Dosya içeriside yer alan belgeler, “Girişimcilerin Bakanlığa Vereceği Bilgi ve Belgeler” başlığındaki sıra ile, bir dizi pusulasında gösterilecektir.) 17 EK-2a BEYANNAME KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ANKARA Bakanlığınızca kamu taşınmazlarının turizm yatırımcılarına tahsisine yönelik Resmi Gazete ve basında yapılan ilanlara ilişkin olarak hazırlanan ve Bakanlığınızdan temin ettiğimiz Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017/1’de yer alan Genel Esaslar ve tahsise konu parseller için belirlenen Özel Koşullar ile basında yayımlanan duyurudaki esasları okudum (okuduk) ve aynen kabul ederek müracaat ettiğimi (ettiğimizi) ve Bakanlıkça belirlenecek ön izin ve kesin tahsis şartlarını kabul edeceğimi (edeceğimizi) beyan ederim (ederiz). ADI VE SOYADI / ŞİRKET ÜNVANI İMZA - TARİH (ŞİRKET KAŞESİ) KANUNİ İKAMETGAHI (Açık adres yazılacak; sonradan adres değişikliği olduğu takdirde Bakanlığa derhal bildirilecektir.) TELEFON NO :............................ FAX NO :.......................... E-POSTA :.................... TALEP ETTİĞİMİZ KAMU TAŞINMAZININ: İLİ : ................................................ İLÇESİ : ................................................ KÖY/MAH. : ................................................ MEVKİİ : ................................................ ADA/PARSEL NO : ................................................ GERÇEKLEŞTİRİLECEK YATIRIMIN: TÜRÜ : .............................................. SINIFI : .............................................. KAPASİTESİ : .............................................. YATIRIMIN TOPLAM MALİYETİ :..............................................TL A) Öz Kaynak Oranı :%........... B) Dış Kaynak Oranı :%........... EK : Beyanname Ek Girişimci Bilgi Formu 18 EK-2b BEYANNAMEYE EK GİRİŞİMCİ BİLGİ FORMU Başvuruda bulunan: Gerçek kişi ise; A) Adı ve Soyadı B) İkametgah Adresi ve Telefon Numarası C) T.C. Kimlik Numarası Tüzel kişi (şirket) ise; A) Şirket Ünvanı B) Şirket Adresi ve Telefonu C) Şirket Vergi Kimlik Numarası D) Şirket Sermaye Kompozisyonu (Hissedarlar ve hisse payları belirtilecek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya hazır bulunanlar listesi eklenecektir.) E) Şirket Yönetim Kurulu Başkanının Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası Ortak girişim olması durumunda; ayrıca Koordinatör Ortak / Pilot Ortak belirtilecektir. 19 EK-3 MÜZAKERE TEMİNAT MEKTUBU ...... /.... / .......... No : .................. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü İdarenizce tahsise çıkarılan ........................ İli, ............................ İlçesi, ......................... Beldesi, ........................ Köyü/Mah. ......................... Mevkiinde bulunan .............. Ada, ............Pafta, ......... Parsel üzerinde bulunan kamu taşınmazının müzakeresine girişimci sıfatıyla katılacak olan ........................................[girişimcinin adı] ‘nın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Hakkında Yönetmelik ve Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi (2017/1) hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu müzakere teminat tutarı olan ...........................................................................................’yi [müzakere teminatının tutarı] ..................................................[bankanın veya özel finans kurumun adı] garanti ettiğinden, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Hakkında Yönetmelik ve Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi (2017/1) çerçevesinde; müzakere teminatının gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbeti ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazan tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi, .......................................................[bankanın veya özel finans kurumunun adı] ‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ....................................................[banka veya özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir. [bankanın veya özel finans kurumunun adı] [bankanın veya özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi [bankanın veya özel finans kurumu] Yetkililerinin İsim, Unvan ve İmzası NOT : Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Parası üzerinden düzenlenecektir. 20 EK-4 ÖN İZİN TEMİNAT MEKTUBU ...... /.... / .......... No : .................. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü İdarenizce tahsise çıkarılan ........................ İli, ............................ İlçesi, ......................... Beldesi, ........................ Köyü/Mah. ......................... Mevkiinde bulunan .............. Ada, ............Pafta, ......... Parsel üzerinde bulunan kamu taşınmazı için ön izin verilmiş olan .................................................. [girişimcinin adı] ‘nın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Hakkında Yönetmelik ve Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi (2017/1) hükümleri ve Bakanlığınızca kararlaştırılan ön izin koşullarını yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ön izin teminat tutarı olan ....................................’yi [ön izin teminatının tutarı] ....................................................[bankanın veya özel finans kurumun adı] garanti ettiğinden, yatırımcı; taahhüdünü anılan Kanun, Yönetmelik, Şartname ve Ön İzin Koşulları hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve ...........................................[girişimcinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbeti ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazan tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi, ............................................[bankanın veya özel finans kurumunun adı] ‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ..................................................[banka veya özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir. [bankanın veya özel finans kurumunun adı] [bankanın veya özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi [bankanın veya özel finans kurumu] Yetkililerinin İsim, Unvan ve İmzası NOT : Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Parası üzerinden düzenlenecektir. 21 EK-5 KESİN TAHSİS TEMİNAT MEKTUBU ...... /.... / .......... No : .................. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü İdarenizce tahsise çıkarılan ........................ İli, ............................ İlçesi, ......................... Beldesi, ........................ Köyü/Mah. ......................... Mevkiinde bulunan .............. Ada, ............Pafta, ......... Parsel üzerinde bulunan kamu taşınmazı için kesin tahsis verilmiş olan yatırımcı ..................................................[ girişimcinin adı] ‘nın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Hakkında Yönetmelik ve Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi (2017/1) hükümleri ve Bakanlığınızca kararlaştırılan tahsis koşulları, imar planı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan....................................’yi [kesin teminatın tutarı] .................................................[bankanın veya özel finans kurumun adı] garanti ettiğinden, yatırımcı; taahhüdünü anılan Kanun, Yönetmelik, Şartname ve Tahsis Koşulları, İmar Planı hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve ......................................[girişimcinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbeti ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazan tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi, .......................................................[bankanın veya özel finans kurumunun adı] ‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla .....................................................[banka veya özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir. [bankanın veya özel finans kurumunun adı] [bankanın veya özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi [bankanın veya özel finans kurumu] Yetkililerinin İsim, Unvan ve İmzası NOT : Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Parası üzerinden düzenlenecektir. 22 EK-6 5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KALAN İLLER Adıyaman Çankırı Karaman Osmaniye Afyonkarahisar Çorum Kars Rize Ağrı Diyarbakır Kastamonu Sinop Aksaray Düzce Kırşehir Sivas Amasya Elazığ Kilis Şanlıurfa Ardahan Erzincan Kütahya Şırnak Artvin Erzurum Malatya Siirt Bartın Giresun Mardin Trabzon Batman Gümüşhane Muş Tokat Bayburt Hakkari Nevşehir Tunceli Bingöl Iğdır Niğde Uşak Bitlis Kahramanmaraş Ordu Van Yozgat 23 TAHSİSE KONU KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ İÇERİSİNDE KALAN KAMU TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER VE ÖZEL ŞARTLAR 24 AFYONKARAHİSAR ÖMER GECEK TERMAL TURİZM MERKEZİ (Erkmen Kasabası Sınırları Bölümü) İli: Afyonkarahisar İlçesi: Merkez Köy/Mah: Erkmen Köyü K 1/1.000 ÖLÇEKLİ AFYONKARAHİSAR ÖMER GECEK TERMAL TURİZM MERKEZİ ERKMEN KASABASI İLAVE+ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 25 BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK TERMAL TURİZM MERKEZİ İL : Afyonkarahisar İLÇE : Merkez KÖY/MAH. : Erkmen MÜLKİYET : Hazine TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI Maliye Bakanlığı / 12.01.2017 tarih ve 1385 sayılı Olur TAHSİS SÜRESİ : 49 yıl PLAN DURUMU 1/5.000 : Afyonkarahisar Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi Erkmen Kasabası Sınırları Bölümü İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği (Onama Tarihi: 02.07.2009) 1/1000 : Afyonkarahisar Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi Erkmen Kasabası İlave + Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği (Onama Tarihi: 03.12.2015) PLAN KARARI : Turizm Tesis Alanı ÖZEL PARSEL YÜZÖLÇÜM (m²) KULLANIM TÜRÜ EMSAL H MAKS ( m ) KAT ADEDİ KAPASİTE 1 93.358,61 Termal Konaklama Tesisi (Otel) 0.60 19.50 5 300 Yatak 2 93.091,96 Termal Konaklama Tesisi (Otel) 0.60 19.50 5 300 Yatak 3 96.222,76 Termal Konaklama Tesisi (Otel) 0.60 19.50 5 400 Yatak Konaklama tesisi ile birlikte termal kür tesisi yapılması halinde Emsal: 0.70 olarak uygulanır. 26 ALTYAPI DURUMU Tahsise konu parseller, il merkezine 6,5 km. mesafede olup söz konusu alanda içme-kullanma suyu ve kanalizasyon hizmetleri bulunmamaktadır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır. AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR 1) Tahsise konu olan; · 1 nolu özel parsel; 2878 nolu parselin 13.936,65 m2 yüzölçümlü kısmı ile 2879 nolu parselin 79.421,96 m2 yüzölçümlü kısmının toplamı olan 93.358,61 m2 · 2 nolu özel parsel; 2878 nolu parselin 14.448,41 m2 yüzölçümlü kısmı ile 2879 nolu parselin 78.643,55 m2 yüzölçümlü kısmının toplamı olan 93.091,96 m2 · 3 nolu özel parsel; 2878 nolu parselin 1.361,91 m2 yüzölçümlü kısmı ile 2879 nolu parselin 94.857,85 m2 yüzölçümlü kısmının toplamı olan 96.222,76 m2 yüzölçümlü taşınmazlardır. 2) Tahsise konu parsellerin büyüklüğü yaklaşık olarak verilmiş olup ön izin aşamasında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda gerekli terk, ifraz ve tevhid vb. imar uygulamalarının yatırımcı tarafından yaptırılmasından sonra parsellerin kesin yüzölçümü belirlenecek ve kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır. 3) Afyonkarahisar İl Özel İdaresince “ Jeotermal Kaynak ” Afyon Jeotermal Tesisleri Turizm San.Tic. A.Ş. ( AFJET ) ’ne tahsis edilmiştir. 4) Afyonkarahisar Jeotermal Tesisleri Turizm San.Tic. A.Ş. ( AFJET ) tarafından; tahsise konu 1 nolu özel parselde asgari yaklaşık 3 lt/sn, 2 nolu özel parselde asgari yaklaşık 3 lt/sn, 3 nolu özel parselde ise asgari yaklaşık 3 lt/sn jeotermal su tahsis edilecektir. 5) Tahsise konu olan 1-2-3 nolu özel parsellerin büyük bir kısmını oluşturan 2879 nolu parsel üzerinde planda işaretli olan yerlerde 3mx10m=30m2 büyüklüğünde 2 adet trafo binası yapılacaktır. 6) Ön izin döneminde tahsise konu parsellere; konaklama ünitesine ilave olarak kür tesisi yapılması halinde tesisler için, belirlenen kapalı alan m2 leri Belediyesinden onaylı vaziyet planı ile Bakanlığa bildirilecek olup kesin tahsis döneminde kullanım bedeli vaziyet planında belirtilen m2 ler ve yatak kapasiteleri üzerinden hesaplanacaktır. 7) Tahsise konu parseller üzerinde konaklama tesisi ile birlikte termal tesis yapılması halinde; a) Her türlü jeotermal faaliyet için; 13.06.2007 tarih 26551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. b) 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Sağlık Bakanlığı’nca yürütülen Kaplıcalar Yönetmeliğinde öngörülen işlemler yerine getirilerek gerekli tesis ve işletme izinleri alınacaktır. 8) Tahsise konu parsellerin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir. 9) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti, aşağıda verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir: 27 Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2017 yılı birim maliyeti TESİSİN TÜR VE SINIFI BİRİM MALİYETİ (TL/Yatak) KAPASİTE (Yatak) TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL) 5 Yıldızlı Otel 126.932,00 38.079.600,00 4 Yıldızlı Otel 87.714,00 300 26.314.200,00 TESİSİN TÜR VE SINIFI BİRİM MALİYETİ (TL/Yatak) KAPASİTE (Yatak) TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL) 5 Yıldızlı Otel 126.932,00 50.772.800,00 4 Yıldızlı Otel 87.714,00 400 35.085.600,00 28 BELEK TURİZM MERKEZİ İL: Antalya İLÇE: Serik KÖY/MAH.: Kadriye Mahallesi K 1/5.000 ÖLÇEKLİ ANTALYA – SERİK KADRİYE BELDESİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU 29 BELEK TURİZM MERKEZİ İL: Antalya İLÇE: Serik KÖY/MAH. : Kadriye Mahallesi K 1/1.000 ÖLÇEKLİ ANTALYA - SERİK- KADRİYE UYGULAMA İMAR PLANI 30 BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BELEK TURİZM MERKEZİ İL : Antalya İLÇE : Serik KÖY/MAH. : Kadriye MÜLKİYET : Hazine TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI Maliye Bakanlığı / 12.06.2015 tarih ve 14841 sayılı Olur. TAHSİS SÜRESİ : 49 Yıl PLAN DURUMU 1/.25000 : Doğu Antalya Belek Çevre Düzeni Planı Revizyonu (Onama Tarihi: 25.11.2002) 1/.5000 : Antalya-Serik Kadriye Beldesi Nazım İmar Planı Revizyonu (Onama Tarihi: 04.09.2006) 1/1.000 : Antalya-Serik Kadriye Uygulama İmar Planı (Onama Tarihi: 04.09.2006 ) PLAN KARARI: Tercihli Kullanım Alanı ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (m²) KULLANIM TÜRÜ H MAKS ( m ) KAKS KAPASİTE 196 1 5.590 Otel 5 Kat 0,45 80 Yatak ALTYAPI DURUMU Tahsise konu parsel; Serik ilçe merkezine yaklaşık 12 km. Antalya şehir merkezine 35 km. mesafededir. Yerleşmede mevcut bulunan içme-kullanma suyu hizmetinden yararlanılacak olup ihtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır. 31 AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR 1) Tahsise konu 196 ada 1 nolu parselin büyüklüğü yaklaşık olarak verilmiş olup onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda tahsise konu parsele ilişkin kesin yüz ölçüm tespit edilecek ve kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır. 2) Parsel denize yaklaşık 1.750 m uzaklıkta bulunmaktadır. 3) Belek Yatırımcıları Turizm Ortak Girişimi A.Ş’ ne (BETUYAB) ön izin aşamasında ortak olmayan veya ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmeyen yatırımcılara kesin tahsis işlemi yapılmayacaktır. 4) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir. 5) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti aşağıda verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir: Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2017 yılı birim maliyeti TESİSİN TÜR VE SINIFI BİRİM MALİYETİ (TL/Yatak) KAPASİTE (Yatak) TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL) 3 Yıldızlı Otel 65.046,00 5.203.680,00 2 Yıldızlı Otel 27.254,00 80 2.180.320,00 32 AYDIN KUŞADASI ÇAMLİMANI TURİZM MERKEZİ K İL: Aydın İLÇE: Kuşadası KÖY/MAH: Türkmen MEVKİİ: Kanlıyokuş 1/5.000 ÖLÇEKLİ KUŞADASI (AYDIN) NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 33 AYDIN KUŞADASI ÇAMLİMANI TURİZM MERKEZİ K İL: Aydın İLÇE: Kuşadası KÖY/MAH: Türkmen MEVKİİ: Kanlıyokuş 1/1.000 ÖLÇEKLİ KUŞADASI (AYDIN) UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 34 BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN KUŞADASI ÇAMLİMANI TURİZM MERKEZİ İL : Aydın İLÇE : Kuşadası KÖY/MAH. : Türkmen MEVKİİ : Kanlıyokuş MÜLKİYET : Hazine TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI Maliye Bakanlığı / 19.01.2016 tarih ve 1563 sayılı yazı. TAHSİS SÜRESİ : 49 Yıl PLAN DURUMU 1/25.000 : Aydın Kuşadası Turizm Merkezleri (Çamlimanı, Yat Limanı ve 1 No’lu Turizm Merkezi) Çevre Düzeni Planı (Onama Tarihi:25.06.2008) 1/5000 : Kuşadası (Aydın) Nazım İmar Planı Değişikliği (Onama Tarihi:19.09.2002) 1/5000 : Aydın Kuşadası Çamlimanı Turizm Merkezi Nazım İmar Planı Değişikliği (706 Ada 24 Parsel) (Onama Tarihi:15.01.2015) 1/1.000 : Kuşadası (Aydın) Uygulama İmar Planı Değişikliği (Onama Tarihi: 21.01.2003) 1/1.000 : Aydın Kuşadası Çamlimanı Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı Değişikliği (706 Ada 24 Parsel) (Onama Tarihi:15.01.2015) PLAN KARARI : Turizm Tesis Alanı ÖZEL PARSEL YÜZÖLÇÜM (m²) KULLANIM TÜRÜ EMSAL H MAKS ( m ) KAPASİTE 1 188.286,52 Otel veya Tatil Köyü 0,50 5 Kat 1200 Yatak 2 Kat 35 ALTYAPI DURUMU Söz konusu parsel Kuşadası İlçe merkezine yaklaşık 5.4 km mesafede bulunmaktadır. Karayolu ulaşımı İzmir Selçuk – Kuşadası Karayolundan sağlanmaktadır Tahsise konu alanda, mevcut bulunan içme-kullanma suyu, kanalizasyon hattı, yol ve telekomünikasyon vb. kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı hizmetleri Belediye, ilgili kamu kurumları ve / veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır. AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR 1) Tahsise konu 1 nolu özel parsel; 198.529,99 m2 yüzölçümlü 706 ada 24 nolu parselin Turizm Tesis Alanı kullanımında kalan 188.286,52 m2 lik kısmından oluşmaktadır. 2) Tahsise konu 1 nolu özel parsele ilişkin yüzölçüm yaklaşık olarak verilmiştir. Parsele ilişkin kesin yüzölçüm; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre gerekli ifraz, tevhid, yoldan ihdas vb. imar uygulamaları yapıldıktan sonra belli olacak ve kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır. 3) Tahsise konu 1 nolu özel parselin 27.688,76 m2 lik kısmında yer alan (GT) ile işaretli alandaki günübirlik turizm tesisleri parsel içinde yapılacak turistik tesislerin tamamlayıcısı olabilir. İnşaat emsali imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır. Ancak (GT) ile işaretli alanda yapılacak tesislerin toplam inşaat alanı bu alanın 0,20 sini geçemez. (GT) ile işaretli alanlarda 3621 sayılı Kıyı Kanununun ilgili yönetmeliğinin 4.maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde günübirlik turizm tesisleri yapılabilir. (GT) ile işaretli alanlarda E:0,20 – 1 Kat - h: 4,50 m (Asma kat yapılması halinde h: 5,50 m’yi geçemez) dir. 4) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir. 5) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis tür ve sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti, aşağıda verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir: Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2017 yılı birim maliyeti TESİSİN TÜR VE SINIFI BİRİM MALİYETİ (TL/Yatak) KAPASİTE (Yatak) TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL) 5 Yıldızlı Otel 126.932,00 152.318.400,00 4 Yıldızlı Otel 87.714,00 105.256.800,00 5 Yıldızlı Tatil Köyü 72.902,00 1200 87.482.400,00 4 Yıldızlı Tatil Köyü 54.695,00 65.634.000,00 36 ESKİŞEHİR KIZILİNLER TERMAL TURİZM MERKEZİ İL: Eskişehir İLÇE: Tepebaşı KÖY/MAH.: Kızılinler K 1/25.000 ÖLÇEKLİ ESKİŞEHİR KIZILİNLER TERMAL TURİZM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 37 ESKİŞEHİR KIZILİNLER TERMAL TURİZM MERKEZİ İL: Eskişehir İLÇE: Tepebaşı KÖY/MAH.: Kızılinler K 1/5000 ÖLÇEKLİ ESKİŞEHİR KIZILİNLER TERMAL TURİZM MERKEZİ NAZIM İMAR PLANI 38 BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER ESKİŞEHİR KIZILİNLER TERMAL TURİZM MERKEZİ İL : Eskişehir İLÇE : Tepebaşı KÖY : Kızılinler MÜLKİYET : Orman TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI Orman ve Su İşleri Bakanlığı / 21.11.2013 tarih ve 173 sayılı Olur TAHSİS SÜRESİ : 49 Yıl PLAN DURUMU 1/25.000 : Eskişehir Kızılinler Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı (Onama Tarihi: 30.10.2008) 1/5.000 : Eskişehir Kızılinler Termal Turizm Merkezi Nazım İmar Planı (Onama Tarihi: 14.02.2013) 1/1.000 : Eskişehir Kızılinler Termal Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı (Onama Tarihi: 14.02.2013) PLAN KARARI : Sağlık ve Turizm Tesis Alanı ÖZEL PARSEL YÜZÖLÇÜM (m²) KULLANIM TÜRÜ EMSAL H MAKS ( m ) KAT ADEDİ KAPASİTE 1 272.646,84 Termal Konaklama Tesisi (Otel) 0.30 17.50 5 500 Yatak 2 193.097,27 Termal Konaklama Tesisi (Otel) 0.30 17.50 5 400 Yatak ALTYAPI DURUMU Tahsise konu; 1 nolu özel parsel Eskişehir – Kütahya Karayolunun 18. Km sinden güney istikametinde dönüldüğünde 2 km içeride; 2 nolu özel parsel Eskişehir – Kütahya Karayolunun 18. Km sinden güney istikametinde dönüldüğünde 3 km içeride; 39 Tahsise konu parsellerin bulunduğu alanda içme suyu ve kanalizasyon bulunmamaktadır. Yerleşmede var olan altyapı hizmetlerinden yararlanılacak olup ihtiyaca cevap vermeyen kentsel altyapı hizmetleri Belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır. AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR 1) 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda gerekli ifraz, terk, vb. uygulamalar Yatırımcı tarafından yaptırıldıktan sonra kesin yüzölçüm belirlenecek ve kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır. 2) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca; · 1 nolu özel parsel için asgari yaklaşık 2,4 lt/sn, · 2 nolu özel parsel için asgari yaklaşık 1,92 lt/sn, jeotermal su tahsis edilecektir. 3) a) Her türlü jeotermal faaliyet için; 13.06.2007 tarih 26551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. b) 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Sağlık Bakanlığı’nca yürütülen Kaplıcalar Yönetmeliğinde öngörülen işlemler yerine getirilerek gerekli tesis ve işletme izinleri alınacaktır. 4) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir. 5) 2634 sayılı Kanunun Değişik 15.05.2008 - 5761 sayılı Kanun uyarınca; “ tahsis edilecek orman sayılan yerlerde yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez”. 6) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 8 inci maddesi kapsamında; Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya turizm yatırımı veya işletmesi belgesi verilmez. 7) Tahsis edilen taşınmazın orman arazisi olması halinde; 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu gereğince, “Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik”in 5 inci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri toplam yatırım bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde üçüdür. Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitle ödenir. Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme belgesi düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak bedel her defasında ödenir. 8) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesisin tür ve sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti aşağıda verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir: 40 Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2017 yılı birim maliyeti TESİSİN TÜR VE SINIFI BİRİM MALİYETİ (TL/Yatak) KAPASİTE (Yatak) TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL) 5 Yıldızlı Otel 126.932,00 63.466.000,00 4 Yıldızlı Otel 87.714,00 500 43.857.000,00 3 Yıldızlı Otel 65.046,00 32.523.000,00 TESİSİN TÜR VE SINIFI BİRİM MALİYETİ (TL/Yatak) KAPASİTE (Yatak) TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL) 5 Yıldızlı Otel 126.932,00 50.772.800,00 4 Yıldızlı Otel 87.714,00 400 35.085.600,00 3 Yıldızlı Otel 65.046,00 26.018.400,00 41 ESKİŞEHİR KIZILİNLER TERMAL TURİZM MERKEZİ İL: Eskişehir İLÇE: Tepebaşı KÖY/MAH.: Kızılinler 1 NOLU ÖZEL PARSEL 42 İZMİR SELÇUK PAMUCAK TURİZM MERKEZİ İL: İzmir İLÇE: Selçuk KÖY/MAH. : Selçuk Köyü MEVKİİ : Pamucak K 1/5.000 ÖLÇEKLİ SELÇUK – PAMUCAK NAZIM İMAR PLANI 43 İZMİR SELÇUK PAMUCAK TURİZM MERKEZİ İL: İzmir İLÇE: Selçuk KÖY/MAH. : Selçuk Köyü MEVKİİ : Pamucak K 1/1.000 ÖLÇEKLİ SELÇUK – PAMUCAK UYGULAMA İMAR PLANI 44 İZMİR SELÇUK PAMUCAK TURİZM MERKEZİ İL: İzmir İLÇE: Selçuk KÖY/MAH. : Selçuk Köyü MEVKİİ : Pamucak K 1/1.000 ÖLÇEKLİ SELÇUK – PAMUCAK UYGULAMA İMAR PLANI 45 İZMİR SELÇUK PAMUCAK TURİZM MERKEZİ İL: İzmir İLÇE: Selçuk KÖY/MAH. : Selçuk Köyü MEVKİİ : Pamucak K 1/1.000 ÖLÇEKLİ SELÇUK – PAMUCAK UYGULAMA İMAR PLANI 46 BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İZMİR SELÇUK PAMUCAK TURİZM MERKEZİ İL : İzmir İLÇE : Selçuk KÖY/MAH : Selçuk Köyü MEVKİİ : Pamucak MÜLKİYET : Hazine TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH-SAYI 3104/6 nolu parsel: Maliye Bakanlığı / 13.08.2015 tarih ve 39625 sayılı Olur. 3105/6 nolu parsel: Maliye Bakanlığı / 27.10.2015 tarih ve 54557 sayılı Olur. 10 nolu özel parsel: Maliye Bakanlığı / 06.02.2009 tarih ve 5065 sayılı Olur. TAHSİS SÜRESİ : 49 yıl PLAN DURUMU 1/5.000 : Selçuk (Pamucak) Nazım İmar Planı (Onama Tarihi: 08.02.2011) 1/1.000 : Selçuk (Pamucak) İmar Planı Değişikliği (Onama Tarihi: 11.08.1988) 1/1.000 : Selçuk (Pamucak) Uygulama İmar Planı (Onama Tarihi: 08.02.2011) 1/1.000 : Selçuk (Pamucak) Uygulama İmar Planı Değişikliği (Onama Tarihi: 23.10.2014) PLAN KARARI : Turizm Tesis Alanı ADA/ PARSEL ÖZEL PARSEL YÜZÖLÇÜM (m2 ) KULLANIM TÜRÜ EMSAL H MAX (m) KAPASİTE 3104/6 - 48.686,50 Otel 0,45 (3 Kat) 600 Yatak Tatil Köyü 0,25 (2 Kat) 400 Yatak 3107/2 10 80.065 Otel 0,45 (3 Kat) 600 Yatak Tatil Köyü 0,25 (2 Kat) 400 Yatak 47 3105 ADA 6 NOLU PARSELİN ÜZERİNDEKİ YAPININ YIKILMAMASI HALİNDE; ADA/ PARSEL YÜZÖLÇÜM (m2 ) KULLANIM TÜRÜ EMSAL H MAX (m) KAPASİTE 3105/6 42.907 Otel 0,50 Serbest 400 Yatak 3105 ADA 6 NOLU PARSELİN ÜZERİNDEKİ YAPININ YIKILMASI HALİNDE; ADA/ PARSEL YÜZÖLÇÜM (m2 ) KULLANIM TÜRÜ EMSAL H MAX (m) KAPASİTE 3105/6 42.907 Otel 0,45 3 Kat 600 Yatak Tatil Köyü 0,25 2 Kat 350 Yatak ALTYAPI DURUMU Tahsise konu parseller, İzmir ili, Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunmakta olup Selçuk ilçe merkezine 10 km. uzaklıktadır. Bakanlığımızca “ Selçuk Pamucak Turizm Merkezi Alt Yapı Uygulamaları Projesi “ kapsamında 3 adet su kuyusu, 3.000 m3 ‘lük su deposu, 17.200 m.’ lik isale hattı, su satış servis istasyonu ve pompalar yaptırılmıştır. Tahsise konu özel parsellerde karayolu ve içme-kullanma suyu gibi altyapı hizmetleri mevcuttur. Tahsise konu parsellerde mevcut bulunan kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır. AÇIKLAMALAR 1) Tahsise konu parseller onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Turizm Tesis Alanı” kullanımında kalmaktadır. 2) 10 nolu özel parsel 161.233 m²’ yüzölçümlü 3107 ada 2 nolu parselin “Turizm Tesis Alanı” kullanımında kalan yaklaşık 80.065 m²’ lik kısmından oluşturmaktadır. 3) Tahsise konu 10 nolu özel ile 3105 ada 6 nolu parselin yola cepheli sınırından Pamucak Otellerini besleyen Enerji Nakil hattı geçmektedir. 4) 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda gerekli ifraz, tevhid vb. işlemlerinin yatırımcı tarafından yaptırılmasından sonra kesin yüzölçüm belirlenecek ve kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır. 48 5) Turizm Merkezinin Konaklı yöresinde daha önce mülga Turizm Bakanlığından ön izin alan şirketler tarafından “Pamucak Yatırımcıları İnş. Tur. Ortak Girişim San. ve Tic. Anonim Şirketi PATUYAB” kurulmuştur. Tahsis alacak yeni yatırımcıların gerekli katılım payları ve ödentileri ödemek suretiyle bu şirkete ortak olmaları zorunludur. Ön izin döneminde şirkete ortak olmayanlar veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yatırımcılara kesin tahsis işlemleri yapılmayacaktır. 6) PATUYAB “ Pamucak Yatırımcıları İnş. Tur. Ortak Girişim San. ve Tic. Anonim Şirketi” ne ortak olmama veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı ön izin/ kesin tahsisin iptali halinde Bakanlığın teminatın iadesi dışında bir yükümlülüğü yoktur. Yatırımcı bu durumda herhangi bir hak iddia edemez. 7) Tahsise konu parsellerin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir. 8) Tahsise konu 3105 ada 6 nolu parsel üzerinde 636 yatak kapasiteli konaklama tesisi yer almakta ve tesisin bir kısmında asma kat bulunmaktadır. Asma kat olmayan yerlerde bodrum + zemin + 6 kattan oluşmakta olup, ana binaya bitişik durumda ek bir bina daha bulunmaktadır. 9) Tahsise konu 3105 ada 6 nolu parsel üzerindeki yapılar için enkaz bedelleri ilgili kurumca tespit edilecek ve tahsisi alan yatırımcı tarafından söz konusu kuruma ödenecektir. 10) Tahsise konu 3105 ada 6 nolu parsel üzerinde yer alan mevcut yapıların; a) Yıkılarak yeni yapı yapılması halinde kullanım bedeli “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’in” 21. Maddesi uyarınca toplam yatırım maliyeti %0,5'i (binde beşi) üzerinden hesaplanacaktır. b) Yıkılmaksızın kullanılması halinde ise kullanım bedeli halinde “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’in” 22. Maddesi uyarınca toplam yatırım maliyetinin % 5’i (yüzde beşi) üzerinden hesaplanacaktır. Ayrıca tesis işletmeye açıldıktan sonra cirodan %1 oranında pay ödenecektir. 11) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti, aşağıda verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir: Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2017 yılı birim maliyeti TESİSİN TÜR VE SINIFI BİRİM MALİYETİ (TL/Yatak) KAPASİTE (Yatak) TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL) 5 Yıldızlı Otel 126.932,00 76.159.200,00 4 Yıldızlı Otel 87.714,00 600 52.628.400,00 TESİSİN TÜR VE SINIFI BİRİM MALİYETİ (TL/Yatak) KAPASİTE (Yatak) TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL) 5 Yıldızlı Otel 126.932,00 50.772.800,00 4 Yıldızlı Otel 87.714,00 400 35.085.600,00 49 TESİSİN TÜR VE SINIFI BİRİM MALİYETİ (TL/Yatak) KAPASİTE (Yatak) TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL) 5 Yıldızlı Tatil Köyü 72.902,00 400 29.160.800,00 4 Yıldızlı Tatil Köyü 54.695,00 21.878.000,00 TESİSİN TÜR VE SINIFI BİRİM MALİYETİ (TL/Yatak) KAPASİTE (Yatak) TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL) 5 Yıldızlı Tatil Köyü 72.902,00 350 25.515.700,00 4 Yıldızlı Tatil Köyü 54.695,00 19.143.250,00 50 İZMİR SELÇUK PAMUCAK TURİZM MERKEZİ İl: İzmir İlçe: Selçuk Köy/Mah: Selçuk Köyü Mevkii: Pamucak 10 NOLU ÖZEL PARSELDEN GÖRÜNÜM TAHSİSE KONU 10 NOLU ÖZEL PARSEL 51 KAYSERİ ERCİYES KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K İL: Kayseri İLÇE: Melikgazi KÖY/MAH.: Hisarcık Mevkii: Tekiryaylası 1/25.000 ÖLÇEKLİ ERCİYES KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU 52 KAYSERİ ERCİYES KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K İL: Kayseri İLÇE: Melikgazi KÖY/MAH.: Hisarcık Mevkii: Tekiryaylası 1/5.000 ÖLÇEKLİ ERCİYES KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ NAZIM İMAR PLANI 53 KAYSERİ ERCİYES KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K İL: Kayseri İLÇE: Melikgazi KÖY/MAH.: Hisarcık Mevkii: Tekiryaylası 1/1.000 ÖLÇEKLİ ERCİYES KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ UYGULAMA İMAR PLANI 54 BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER KAYSERİ ERCİYES KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL : Kayseri İLÇE : Melikgazi KÖY/MAH. : Hisarcık MEVKİİ : Tekiryaylası MÜLKİYET : Hazine TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI Maliye Bakanlığı / 23.06.2014 tarih ve 732 sayılı Olur. TAHSİS SÜRESİ : 49 Yıl PLAN DURUMU 1/.25000 : Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı Revizyonu (Onama Tarihi: 17.06.2010) 1/.5000 : Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi Nazım İmar Planı (Onama Tarihi: 17.06.2010) 1/1.000 : Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı (Onama Tarihi: 17.06.2010) PLAN KARARI: Turizm Tesis Alanı ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (m²) KULLANIM TÜRÜ EMSAL H MAKS ( *-** ) ( m ) KAPASİTE 8260 4 2.615,81 Otel 0,60 11,00 - 12,00 (3 Kat) 120 Yatak 8267 1 5.187,63 Otel 0,60 11,00 - 12,00 (3 Kat) 120 Yatak ( * ) Zemin kat dahil maximum kat yüksekliği ( ** ) Asma kat yapılması halinde zemin kat dahil maksimum kat yüksekliği ALTYAPI DURUMU Tahsise konu parsellerin bulunduğu alan Kayseri İl merkezine 14 km. uzaklıkta olup karayolu ulaşımı bulunmaktadır. Telekomünikasyon, elektrifikasyon, içme-kullanma suyu, kanalizasyon tesisleri işletmededir. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı hizmetleri yatırımcıların maddi katkıları ile Belediye, Valilik ve/veya yatırımcı tarafından gerçekleştirilecektir. İşletme döneminin ihtiyacı olan telekomünikasyon ve elektrifikasyon tesisleri gerektiğinde yatırımcı tarafından yaptırılacaktır. 55 AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR 1) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından işletilen toplam 22 km. uzunluğunda 20.000 kişi/saat kapasiteli 13 adet mekanik tesis hattı bulunmaktadır. 2) Tahsis alan firmalarca, eksik olan altyapı yatırımlarının tamamlanması, mekanik tesislerinin işletilmesi, ortak hareket edilmesi amaçlarına yönelik olmak üzere diğer Kış Sporları Turizm Merkezlerinde olduğu gibi Anonim Şirket kurmaları zorunludur. Ön izin döneminde varsa kurulmuş olan yoksa kurulacak şirkete ortak olmayanlar veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yatırımcılara kesin tahsis işlemleri yapılmayacaktır. 3) Tahsise konu parseller üzerinde yapılacak tesislerde çatı eğiminden kazanılacak katlar iskan edilebilir ancak bu katlar toplam inşaat alanına dahildir. Bu katların iskan edilmesi durumunda kat yüksekliği minimum 2.4 m. olabilecektir. 4) Ön izin ve kesin tahsis dönemlerine ait teminat mektupları ve bedelleri için; “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca kış turizmi amaçlı tahsislerde yapılan indirimler uygulanacaktır. 5) Tahsise konu parsellerin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir. 6) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti aşağıda verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir: Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2017 yılı birim maliyeti TESİSİN TÜR VE SINIFI BİRİM MALİYETİ (TL/Yatak) KAPASİTE (Yatak) TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL) 3 Yıldızlı Otel 65.046,00 7.805.520,00 2 Yıldızlı Otel 27.254,00 120 3.270.480,00 56 MARMARİS VE ÇEVRESİ TURİZM ALANI İli: Muğla İlçesi: Marmaris Köy/Mah: Osmaniye Köyü Mevkii: Kumlubük K 1/5.000 ÖLÇEKLİ KUMLUBÜK (MARMARİS) NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 57 MARMARİS VE ÇEVRESİ TURİZM ALANI İli: Muğla İlçesi: Marmaris Köy/Mah: Osmaniye Köyü Mevkii: Kumlubük K 1/1.000 ÖLÇEKLİ KUMLUBÜK (MARMARİS) UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 58 BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER MARMARİS VE ÇEVRESİ TURİZM ALANI İL : Muğla İLÇE : Marmaris KÖY/MAH. : Osmaniye Köyü MEVKİİ : Kumlubük MÜLKİYET : Hazine TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI Maliye Bakanlığı / 07.03.1997 tarih ve 9275 sayılı yazı. TAHSİS SÜRESİ : 20 Yıl PLAN DURUMU 1/5.000 : Kumlubük (Marmaris) Nazım İmar Planı Değişikliği (Onama Tarihi: 26.06.2007 ) 1/1.000 : Kumlubük (Marmaris) Uygulama İmar Planı Değişikliği (Onama Tarihi: 26.06.2007) PLAN KARARI : Günübirlik Tesis Alanı ÖZEL PARSEL YÜZÖLÇÜM (m²) KULLANIM TÜRÜ EMSAL H MAKS ( m ) KAPASİTE 1 3.522,13 Günübirlik Tesis 0,05 4,50 (1 Kat) 176,11 m2 Kapalı İnşaat Alanı ALTYAPI DURUMU Söz konusu parsel Marmaris İlçe merkezine yaklaşık 26.7 km mesafede bulunmaktadır. Tahsise konu alanda, içme-kullanma suyu, kanalizasyon hattı ve arıtma tesisi bulunmamakta olup mevcut bulunan. kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı hizmetleri Belediye, ilgili kamu kurumları ve / veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır. 59 AÇIKLAMALAR VE GENEL KOŞULLAR 1) Tahsise konu 1 nolu özel parsel; Bakanlığımıza tahsis edilen 10.075 m² yüzölçümlü 120 nolu parselin Günübirlik Tesis Alanı kullanımunda kalan yaklaşık 3.522,13 m² lik kısmından oluşturmaktadır. 2) Tahsise konu 1 nolu özel parsel üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararları uyarınca kamping ve konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik duş gölgelik, soyunma kabini, kafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık spor ve eğlence alanları, yüzme havuzları gibi günübirlik turizm yapı ve tesisler yer alabilir. 3) Tahsise konu parselin yüzölçümü yaklaşık olarak verilmiş olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda kesin yüzölçüm tespit edilecek ve kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır. 4) Ön izin döneminde tahsise konu parsel üzerinde gerçekleştirilecek günübirlik tesisler için belirlenen kapalı alan m2 leri vaziyet planı ile Bakanlığa bildirilecek olup kesin tahsis döneminde kullanım bedelleri Belediyesince onaylı vaziyet planında belirtilen m2 ler üzerinden hesaplanacaktır. 5) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir. 6) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti aşağıda verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir: Özel Parsel 1 Toplam Yüzölçüm (m²) 3.522,13 m² Kapalı Alan (m²) 176,11 m² Açık Alan (m²) (Toplam Yüzölçüm – Kapalı Alan) 3.346,02 m² Açık Alan Yatırım Maliyeti (Açık Alan X Birim Maliyeti) ( I ) 60.228,36 TL Kapalı Alan Yatırım Maliyeti (Kapalı Alan X Birim Maliyeti) ( II ) 1.438.466,48 TL TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL) ( I+II ) 1.498.694,84 TL Kapalı Alan Birim Maliyeti : 8,168,00 TL/m² Açık Alan Birim Maliyeti : 18,00 TL/m²

 

Birsen KOCA

İç Ticaret Birimi

0352 2224528/147

Birsen.koca@kayserito.org.tr