Kayserito Haber

TEMİZ ÜRETİM PLANI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 12/03/2015 tarih ve 6259192-010.05-2267 sayılı yazısında “14.12.2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği’nde değişiklik yapılmış olduğundan 10.03.2015 tarihinde Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğin yayımlanmış olduğundan bahsetmektedir. 

 

Söz konusu Tebliğin (değişik: 10.03.2015-29291 R.G.) 1 inci maddesinin 2 inci fıkrasında “Haşıllama, yıkama, haşıl sökme, merserizasyon, ağartma, boyama-baskı, apre ve diğer terbiye işlemlerinin gerçekleştirildiği kurulu kapasitesi 10 ton/gün üzerinde olan tekstil tesisleri bu Tebliğ hükümlerine tabidir.” Ve 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde, “Bu Tebliğ kapsamına giren işletmelerden 1 ton/gün’ün üzerindeki kumaş merserizasyon yapan işletmeler EK-1’de yer alan B.2.4 nolu MET’lerden birisini temiz üretim planlarında sunmak” hükmü yer almaktadır.

 

Bu kapsamda, Odamız bünyesinde faaliyet gösteren tekstil işletmelerinin konu hakkında bilgilendirilmesi istenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ (değişik: 10.03.2015-29291 R.G.) ekte sunulmuştur.

 

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

 

EK-1

EK-2