Kayserito Haber

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Duyuru


T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi http://www.oib.gov.tr/sayfalar/sayfa/params/tip-ilan/id-49/muhtelif-tasinmazlar-balikesir-elazig-karaman.html adresinden edinilebilir.

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Duyuru

 

SATIŞA KONU VARLIK

BİLGİ NOTU             

GEÇİCİ TEMİNAT 

BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4210 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 VE 15 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 6.033,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

 

40.000

 

 

100

 

 

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4212 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 VE 10 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 4.036,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

25.000

 

100

 

 

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4213 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.487,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

35.000

 

100

 

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4214 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VE 9 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 3.850,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

25.000

 

100

 

 

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4215 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 7 VE 8 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 3.868,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

25.000

 

100

 

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4216 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.434,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

35.000

 

100

 

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4217 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 VE 14 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.872,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

40.000

 

100

 

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4220 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.278,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA İLE 12 NO.LU PARSELDE KAYITLI 400,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSANIN 279/400 ORANINDAKİ HİSSESİ

İndirmek için Tıklayınız

 

35.000

 

100

 

15/12/2016

 

 

 

 

 

 

1- İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3- İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4- İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

•             T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

•             T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5- Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6-Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %20 (yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %10 (yüzdeon) oranında basit faiz uygulanacaktır.

7- İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

 

Ayrıntılı bilgi http://www.oib.gov.tr/sayfalar/sayfa/params/tip-ilan/id-1054/muhtelif-tasinmazlar-kirsehir.html  

 

Tüm üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla;

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birim Sorumlusu

Birsen.koca@kayserito.org.tr