Kayserito Haber

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Duyuru


T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 05/09/2016 tarihve 6086 yazısı ile; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirileceğinden bahisle üyelerimize duyurulmasını istemiştir. 

 

SATIŞA KONU VARLIK

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ

 

 

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, AKÇAY MAHALLESİ, 862 ADA, 490, 497, 129, 130, 131, 502, 504 NO.LU PARSELLER İLE 861 ADA, 488 NO.LU PARSELDE KAYITLI TOPLAM 12.341,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA VE ÜZERİNDEKİ YAPILAR

İndirmek için Tıklayınız

 

 

750.000

 

 

100

 

 

14/10/2016

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ, 4668 ADA, 2 NO.LU PARSELDEKİ 10.526,64 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA VE ÜZERİNDEKİ YAPILAR

İndirmek için Tıklayınız

 

300.000

 

100

 

 

14/10/2016

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIRBAĞI MAHALLESİ, 4860 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 2.784,74 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

100.000

 

100

 

14/10/2016

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIRBAĞI MAHALLESİ, 4861 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 19.000,14 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

300.000

 

100

 

 

14/10/2016

KASTAMONU İLİ, HANÖNÜ İLÇESİ, HANÖNÜ MAHALLESİ, 438 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 2.171,49 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

10.000

 

100

 

14/10/2016

KOCAELİ İLİ, GEBZE İLÇESİ, PELİTLİ KÖYÜ, 1965 NO.LU PARSELDEKİ 6.425,00 M2YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

60.000

 

100

 

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3841 NO.LU PARSELDEKİ 15.373,54M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

30.000

 

100

 

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3846 NO.LU PARSELDEKİ 1.209,35M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

4.000

 

100

 

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3847 NO.LU PARSELDEKİ 2.122,23M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

5.000

 

100

 

 

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3848 NO.LU PARSELDEKİ 2.246,92M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

5.000

 

100

 

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3850 NO.LU PARSELDEKİ 9.992,65M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

20.000

 

100

 

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3854 NO.LU PARSELDEKİ 12.395,33M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

20.000

 

100

 

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3855 NO.LU PARSELDEKİ 807,52 M2YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

2.000

 

100

 

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1698 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 11.255,91 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

20.000

 

100

 

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1699 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 14.961,39 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

30.000

 

100

 

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1700 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 10.701,08 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

20.000

 

100

 

14/10/2016

 

1- İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3-  İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4- İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5- Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6- Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %20 (yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %11 (yüzdeonbir) oranında basit faiz uygulanacaktır.

7- İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8- Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9- Ayrıca 0 312 585 84 52-53-54 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

 

Saygılarımızla,

Tüm üyelerimize duyurulur.

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birim Sorumlusu

Birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147