Kayserito Haber

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Duyuru Yatırımcılara Duyuru


 T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Duyuru AŞAĞIDADIR:

 

 Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İDARE) tarafından aşağıdaki tabloda yer alan Şirketdeki İDARE hissesi “Satış” yöntemiyle blok olarak “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ ve TANITIM DOKÜMANI BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.de bulunan %56,09 oranındaki

İDARE hissesi

1.000.000.-

3.000.-

16/6/2016

 

1-   İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilir.

2-   İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Özel yatırım fonları ise Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler.

3-   İhaleye katılabilmek için Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.’deki %56,09 oranındaki hisse için Tanıtım Dokümanı alınması ve teklifin İDARE’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

4-   İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İDARE’nin;

-       T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-       T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunanTR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-       T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunanTR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, Teklif Sahibinin ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı açıkça belirtilecektir.

Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedelinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari % 20 (Yüzdeyirmi)’si Hisse Satış Sözleşmesi’nin imza tarihine kadar peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına Hisse Satış Sözleşmesi’nin imza tarihinden itibaren yıllık%12 (Yüzdeoniki) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.

5-    Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.de işlem gören halka açık bir anonim şirkettir.

6-   İhaleye konu hisselerin yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler hisselerin satışının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7-   Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İDARE ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir, İDARE son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulur.

8-   Özelleştirme işlemleri; Katma Değer Vergisi’nden ve her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

 

9-   İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. Ayrıca (0 312) 585 84 71 - 585 84 57 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

 

 

 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 0 312 585 81 10/84 57/84 71

www.oib.gov.tr

 

 

Tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla…

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

Birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147