Kayserito Haber

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Duyuru Palandöken Ve Konaklı Kayak Tesislerinin Özelleştirilmesi Hakkında İhale İlanı 30.05.2015


 

 

 

İhale Konusu

Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

(TL)

Önyeterlilik Başvurusu ve

Son Teklif Verme Tarihi

 

 

PALANDÖKEN KAYAK TESİSİ

 

 

 

500.000.-

(Beşyüzbin)

 

 

 

5.000.-

(Beşbin)

 

 

30/06/2015

 

 

KONAKLI KAYAK TESİSİ

 

 

500.000.-

(Beşyüzbin)

 

 

5.000.-

(Beşbin)

 

 

30/06/2015

 

 

 1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde;

-  Erzurum ili, Palandöken ilçesi Palandöken Kayak Tesisinde yer alan taşınmazlar, pistler, liftler ve suni kar sistemi 49 yıl süre ile “İşletme Hakkının Verilmesi”, taşınır araç, gereç ve demirbaşları kapsayan Varlıklar ise “Satış” yöntemi ile bir bütün halinde (Palandöken Kayak Tesisi),

-  Erzurum ili, Palandöken ilçesi Konaklı Kayak Tesisinde yer alan taşınmazlar, pistler, liftler, suni kar sistemi 49 yıl süre ile “İşletme Hakkının Verilmesi”, taşınır araç, gereç ve demirbaşları kapsayan Varlıklar ile Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Konaklı köyünde bulunan Turizm Tesis Alanı imarlı taşınmazlar ise “Satış” yöntemi ile bir bütün halinde (Konaklı Kayak Tesisi)olmak üzere ayrı ayrı özelleştirilecektir.

2. İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3. Palandöken Kayak Tesisi İhalesi ve Konaklı Kayak Tesisi İhalesi, için teklifler ayrı ayrı verilecektir. Verilen tekliflerde, ihaleler birbiriyle ilişkilendirilemez ve verilen teklifler herhangi bir şart içeremez.

4. İhalelere tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının alınması ve önyeterlilik kriterinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir.

5. İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

· T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

· T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

· T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6. Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; Palandöken Kayak Tesisi için en geç 30/06/2015 tarihi saat 17:00’a kadar üzerinde “PALANDÖKEN KAYAK TESİSİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİFTİR – GİZLİ”, Konaklı Kayak Tesisi için en geç 30/06/2015 tarihi saat 17:00’a kadarüzerinde “KONAKLI KAYAK TESİSİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİFTİR – GİZLİ”, ibaresi bulunan kapalı zarflar içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen önyeterlilik başvurusu ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve önyeterlilik başvurusu ve son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus ön yeterlilik başvurusu ve son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8. İhale konusu tesislerin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri (yabancı yatırımcılar) ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı ve devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

9. İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale konusu tesislere ait İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

  

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 312 585 82 70

www.oib.gov.tr