Kayserito Haber

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Duyuru –Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhale İlanı


T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Duyuru AŞAĞIDADIR:

 

 

Lisans Konusu

Lisans Süresi

Geçici Teminat Tutarı

(ABD $)

Ön Yeterlik Son Başvuru Tarihi

Son Teklif Verme Tarihi

Karşılığı nakit olmak üzere şans oyunlarının planlanması, tertibi ve çekilişlerinin düzenlenmesi hakkı

 

10 yıl

 

10.000.000

 

14 Temmuz 2016

 

05 Ağustos 2016

 

 1) 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, karşılığı nakit olmak üzere, plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare)’ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarının lisansı,topluca verilmek suretiyle özelleştirilecektir.

2) İhale, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunda yer alan “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3) İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler veya yatırım fonları Ortak Girişim Grubu ortağı olabilirler. Ayrıca Ortak Girişim Grubuna ortak olacak yatırım fonlarının bağımsız denetçiler tarafından verilen beyannamede belirtilen “yönetimleri altındaki fonlar” tutarının en az 500.000.000 (beşyüzmilyon) ABD Doları olması ve Ortak Girişim Grubu içerisindeki paylarının %70’i geçmemesi gerekmektedir.

4) İhaleye katılabilmek için sağlanması gereken mali ve teknik ön yeterlik kriterlerine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)nın aşağıda yer alan internet sayfasından erişilebilir.

5) İhaleye katılabilmek için temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından Gizlilik Anlaşması imzalanması, Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi hakkında hazırlanan Tanıtım ve İhale Dokümanı alınması ve ön yeterlik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin Tanıtım ve İhale Dokümanı alması yeterlidir. Ancak her bir ortağının ayrı bir Gizlilik Anlaşması imzalaması gerekmektedir. Gizlilik Anlaşması örneği ÖİB’den veya ÖİB’nin internet sayfasından temin edilebilir.

6) Gizlilik Anlaşmasının imzalanarak ÖİB’ye tesliminden sonra, Tanıtım ve İhale Dokümanı bedeli olarak 5.000 (beşbin) ABD Dolarının, T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi nezdindeki TR470001500158048000417474 nolu Özelleştirme Fonu Vadesiz ABD Doları Hesabına veya ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Efektif Satış Kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası tutarının T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi nezdindeki TR220001500158007287550667 nolu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası Hesabına yatırıldığına dair üstünde tüzel kişinin veya Ortak Girişim Grubunun ya da bir ortağının isminin ve ihale konusunun açıkça yazılı olduğu dekont karşılığında, ÖİB’nin aşağıdaki adresinden 06 Mayıs 2016 tarihinden itibaren “Alındı Belgesi” karşılığında temin edilebilecektir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.  

7) Tanıtım ve İhale Dokümanı alan Katılımcılara 13 Mayıs 2016 – 01 Temmuz 2016 tarihleri arasında başvurmaları kaydıyla, ihaleye teklif verme öncesinde şans oyunlarının son 5 yıllık ve mevcut duruma ilişkin bilgiler, bayilik sistemi, bayilik ağı ve hukuki bilgileri almak üzere 16 Mayıs 2016 – 08 Temmuz 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda sunulacak Şans Oyunları Bilgi Sitesi ile Bilgi Sitesine aktarılamayan bilgi ve belgelerin yer alacağı Şans Oyunları Bilgi Odasına giriş imkanı sağlanacaktır. Şans Oyunları Bilgi Sitesi ile Bilgi Odasına girmek isteyen Katılımcılar, 20.000 (yirmibin) ABD Dolarını ya da ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Efektif Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası tutarını yukarıda belirtilen banka hesaplarına yatırmış olduklarına dair dekontu en geç 01 Temmuz 2016 tarihine kadar ÖİB’ye vermeleri zorunludur. Bilgi Sitesi ve Bilgi Odasına girmek için son başvuru tarihi 01 Temmuz 2016 Cuma günü saat 16:00’dır. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

8) Ön yeterlik başvurusunda bulunmak isteyen tüzel kişi ve Ortak Girişim Gruplarının en geç 14 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 16:00’ya kadar ÖİB’ye başvurmaları gerekmektedir.

9) Komisyon, ön yeterlik için belirlenen son başvuru tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ön yeterlik değerlendirmesini yapacak olup, bu sürenin uzatılması hakkı saklıdır. Değerlendirme sonuçları ÖİB tarafından tüm Katılımcıların yetkili temsilcilerinden birisine yazılı olarak bildirilecektir.

10) Komisyon tarafından ön yeterlik kriterlerini karşıladığına karar verilen Teklif Sahiplerinin tekliflerinin, İhale Dokümanı kapsamında verilecek olan İdari Şartname ve eki Teknik Şartname’de belirtilen hususlar dikkate alınarak, en geç 05 Ağustos 2016 Cuma günü saat 16:00’ya kadar üzerinde “ŞANS OYUNLARININ LİSANS VERİLMESİ SURETİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF MEKTUBUDUR-GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir dış zarf içerisinde ÖİB’nin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra ÖİB’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11) Teklif Sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 10.000.000 (onmilyon) ABD Doları tutarında geçici teminat alınacaktır.

12) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ön yeterlik başvurusunda bulunma ve son teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. Şans Oyunları Lisansı’nın yurtdışında yerleşik tarafların ortağı olduğu anonim şirkete verilmesi yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata tabidir. Söz konusu mevzuat Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

13) İhaleyle ilgili diğer hususlar İhale Dokümanı kapsamında verilecek olan İdari Şartname ve eki Teknik Şartname’de yer almaktadır.

 

 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 0 312 585 81 10/84 57/84 71

www.oib.gov.tr

 

 

Tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla…

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

Birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147