Kayserito Haber

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan Yatırımcılara Duyuru


 

 

Sümer Holding A.Ş.ye ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:70 Kızılay/Ankara adresindeki (Tapunun Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay Mahallesi, 1162 ada, 40 parseldeki 820/4000 arsa paylı zemin kat 1 no’lu 467 m2 lik) “Depolu Mağaza”nın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Varlık Satışı” yöntemi uygulanmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile özelleştirilebilmesi için 23/7/2016 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 01/9/2016 olarak ilan edilmiştir.

 

Söz konusu depolu mağazanın ihalesine son teklif verme tarihi 06/10/2016 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

 

Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, uzatılarak yeniden belirlenmiş olan son teklif verme tarihi olan 06/10/2016 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Sümer Holding A.Ş.ye ait tablodaki taşınmaz “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

•             İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilir.

•             İhaleye katılabilmek için söz konusu taşınmaz için İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’yekadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

•             İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Özel yatırım fonları ise Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler

•             İhale Dokümanı bedeli İdare’nin;

•             T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

•             T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

•             T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

•             Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedeli peşin ödenecektir.

•             Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

•             İhale konusu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

•             Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

Ayrıntılı bilgi için http://www.oib.gov.tr/sayfalar/sayfa/params/tip-ilan/id-43/sumer-holding-as-ankara-kizilay--depolu-mag.html adresinden edinilebilir.

Saygılarımızla,

Tüm üyelerimize duyurulur.

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birim Sorumlusu

Birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147