Kayserito Haber

T.C Kayseri Valiliği İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü - 23.05.2014


        Bilindiği üzere Türk Gıda Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliği 05/12/2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 05/03/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

        Söz konusu Tebliğin 6. Maddesinin (4).fıkrasına Manisa Bölgesi Veteriner Hekimler Odası tarafından söz konusu fıkranın iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 10. Dairesinin 2013/604 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

        31.01.2014 tarihi itibariyle alınan mahkeme kararıyla ilgili fıkrada yer alan;
Çiğ kırmızı etler ve çiğ kanatlı etleri ise asgari hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3üncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 13üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine uygun olarak satışa sunulabilir.Cümlesine yönelik yürütmeyi durdurma isteminin reddine:

         “Perakende işletmede son tüketiciye satış aşamasında kıyma, hazırlanmış kırmızı et, et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları üretimlerini takiben doğrudan satış için hazır ambalajı hale getirilerek günlük satışa sunulur.” Cümlesi yönünden ise istemin kabulü ile anılan kısmın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

         Bu kapsamda yukarıda zikredilen yürütmeyi durdurma kararı gereği perakende işletmelerde kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları önceden hazırlanıp ambalajlanmak suretiyle günlük olarak satışa sunulamayacaktır. Ancak tüketici talebi üzerine anında kıyma ve hazırlanmış et karışımları üretilip satışa sunulabilecektir.
 

         (Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliğinde; Tanımlar Madde (4)  ı) Hazırlanmış kanatlı eti karışımları: Parçalara bölünmüş kanatlı eti dahil olmak üzere ete, diğer gıda maddeleri ve lezzet vericilerin ilavesiyle elde edilen, etteki kas liflerinin yapısını ve çiğ kanatlı etinin özelliklerini ortadan kaldırmayacak seviyede işleme tabi tutulan çiğ kanatlı eti, i) Hazırlanmış kırmızı et karışımları: Parçalara bölünmüş kırmızı et dahil olmak üzere ete diğer gıda maddeleri ve lezzet vericilerin ilavesiyle elde edilen, etteki kas liflerinin yapısını ve çiğ kırmızı etin özelliklerini ortadan kaldırmayacak seviyede işleme tabi tutulan çiğ kırmızı eti diye tanımlar.)