Kayserito Haber

Özelleştirme


  

MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. SERMAYESİNDE BULUNAN %3,37 VE SÖNMEZ NEŞRİYAT VE MATBAACILIK A.Ş. SERMAYESİNDE BULUNAN %0,003 ORANINDAKİ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’YE AİT İŞTİRAK HİSSELERİNİN “SATIŞ” YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesinde bulunan %3,37 ve Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş. sermayesinde bulunan %0,003 oranlarındaki ADÜAŞ’ a ait iştirak hisseleri “Satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

İhaleye Konu Hisse

Geçici Teminat Bedeli

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Son Teklif Verme Tarihi

Milli Reasürans T.A.Ş. (%3,37)

4.000.000 TL

2000 TL

18/08/2017

Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş.(%0,003)

500 TL

50 TL

18/08/2017

 
1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu hisselerden birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla her bir ihale konusu iştirak hissesi için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhalelere gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler.

4 - Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihalelere katılabilirler. Ortak Girişim Grubu sadece yatırım fonlarından oluşamaz.

5 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.

6 - İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin

T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 4000 0100 1745 3877 5661 5738 No’lu

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi nezdindeki TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 No’lu

T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 No’lu

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta Teklif Sahibi’nin ismi (Teklif Sahibi’nin Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınacağı belirtilecektir. Her ne suretle olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

7 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare, son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden önce duyurulacaktır.

8 - İhale konusu iştirak hisselerinin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - Tekliflerin aşağıda belirtilen adrese son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

10 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

 

Saygılarımızla…

 

 

Betül KORKMAZ

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

betul.korkmaz@kayserito.org.tr

0352.2224528/154