Kayserito Haber

Özelleştirme İdaresinden Duyuru


 T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SIRA NO

SATIŞA KONU VARLIK

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

 

1

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik Mahallesi, 115299 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 104.405,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

300.000

100

23/05/2017

2

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120012 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 2.200,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

4.000

100

23/05/2017

3

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120017 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.450,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

2.500

100

23/05/2017

4

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120018 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.410,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

2.500

100

23/05/2017

5

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120020 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 954,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

2.000

100

23/05/2017

6

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

23/05/2017

7

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

23/05/2017

8

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

23/05/2017

9

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

23/05/2017

10

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

23/05/2017

11

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

23/05/2017

12

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

30/05/2017

13

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

30/05/2017

14

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.002,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

30/05/2017

15

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.923,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

50.000

100

30/05/2017

16

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

30/05/2017

17

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.693,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

40.000

100

30/05/2017

18

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112600 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.253,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

30/05/2017

19

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

30/05/2017

20

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

30/05/2017

21

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-Örencik Mahallesi, 112645 ada, 9 no.lu (eski 4 no.lu) parselde kayıtlı 1.206,00 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

30/05/2017

22

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bursal-İmar Mahallesi, 118448 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 9.652,83 m2 yüzölçümlü arsa

İndirmek için Tıklayınız

110.000

100

30/05/2017

1- İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3- İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5- Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6- Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari % 20 (yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 10 (yüzdeon) oranında basit faiz uygulanacaktır.

7- İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8- Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır

 

Ayrıntılı bilgi http://www.oib.gov.tr/sayfalar/sayfa/params/tip-ilan/id-1076/muhtelif-tasinmazlar-ankara-ili-golbasi-ilcesi.html adresinden edinilebilir.

 

Birsen KOCA

İç Ticaret Birimi

0352 2224528/147

Birsen.koca@kayserito.org.tr