Kayserito Haber

LEJYONER HASTALIĞI ÖNLEME SORUMLUSU EĞİTİMİ DUYURUSU


Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün “Lejyoner Hastalığı Önleme Sorumlusu Eğitimi” duyurusu aşağıdadır:

 

“Lejyoner hastalığı Legionella pneumophila ve daha az sıklıkla diğer Legionella türü bakterilerin yol açtığı bir hastalıktır. Hastalığın seyri, ılımlı alt solunum yolu enfeksiyonundan tüm sistemlerin etkilendiği ağır klinik tablo ve ölüme kadar değişebilir. Hastalığın prognozu, konağın savunma mekanizmalarının durumuna bağlıdır. Altta yatan hastalığa veya bağışıklık sisteminin durumuna göre fatalite hızı değişmekle birlikte toplum-kaynaklı vakaların %10-20’sinde, hastane-kaynaklı vakaların ise %10-40’ında ölüm gözlenebilmektedir.

 

Oteller ve hastaneler başta olmak üzere tüm konaklama birimlerinde hastalığın engellenebilmesi ve gerektiğinde alınacak önlemlerin yasal çerçeve içerisinde gerçekleştirilmesi, Lejyoner Hastalığına karşı hazırlıklı olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirler, hastalığın bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13 Mayıs 2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 7. maddesi “(1) Konaklama birimlerinde, Müdürlüklerce legionella konusunda yapılacak en az 8 saatlik eğitimi almış en az lise mezunu bir personel bulundurulur. Bu personel ilgili konaklama biriminde lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaların tümünden sorumludur. Bu sorumluluk konaklama birimi sahibinin ya da işletmecisinin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. denilmektedir.

 

Sorumlu personel bulundurmayan ve/veya Yönetmelik hükümlerine uymayan tesislere yapılacak idari yaptırımlar Yönetmeliğin 27. maddesinde “Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesinde yer alan idari yaptırım uygulanır." belirtilmiştir.

 

İlgili Yönetmelik hükümleri, Lejyoner hastalığı kontrol programı rehberi ve hastalığın önemine; binaen Müdürlüğümüz tarafından İlimiz genelinde Yönetmelik çerçevesinde konaklama hizmeti veren,                            

1.            Oteller, moteller, tatil köyleri, misafirhaneler gibi turistik konaklama birü?)

2.            Kaplıcalar, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, bakımevleri

3.            Yataklı tedavi kurumlan ve ağız ve diş sağlığı merkezleri

4.            Konaklamalı gemiler (yolcu ve yük gemileri)

5.            Büyük alışveriş merkezleri, rekreasyoııel alanlar, fuarlar                             

6.            İş merkezleri ve işyerleri (endüstriyel havalandırma sistemlerinin Ve/veya soğutma makinelerinin kullanıldığı fabrikalar v.b.)

7.            Konutlar (vakanın kendi konutu)

8.            Diğer (vakanın, yukarıda sayılanlardan başka, son 15 gün içinde evinin dışında en az bir gece geçirmiş olduğu yer veya konut] Kamu / Özel kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde 8 saat eğitim planlaması yapılmıştır.

 

Sorumluluk alanınızda ilgili Yönetmelik kapsamına giren tesislerinizden en az birer personelin 23-24-26-27 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenecek 4 farklı eğitimden birine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Eğitim organizasyonun zamanında yapılabilmesi için 30 Nisan 2016 tarihine kadar; bilgi formunun, katılımcının diploma fotokopisinin ve 150 TL eğitim ücretinin Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının Ziraat Bankası IBAN TR930001000159628686755001 no’lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontunun Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.

 

İlgili forma ve Dokümanlara Müdürlüğümüzün http://kayseri.hsm.saglik.gov.tr/duyuru.asp?id=907   web adresinden ulaşabilirler.”

 

Üyelerimize önemle duyurulur.