Kayserito Haber

Kütahya İli Merkez İlçesi Enne Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Özelleştirme İhalesi


 Sayın üyemiz;

 

Kütahya İli Merkez İlçesi Enne Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

           

 

 

Geçici Teminat Tutarı

 (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi ve

 Saati

Kütahya ili, Merkez ilçe, Enne mahallesinde bulunan Maliye Hazinesine ait 261 ada 322 parsel no.lu taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan binalar

 (50.000)

(Ellibin)

  (250)

 (İkiyüzelli)

19/02/2018

17:00


1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Kütahya ili, Merkez ilçe, Enne mahallesinde bulunan Maliye Hazinesine ait 261 ada 322 parsel no.lu taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan binalar (TAŞINMAZ) “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - İhaleye gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Yatırım fonları ise sadece bir ORTAK GİRİŞİM GRUBU içinde yer alabilirler. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerinden birinin  İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir.

4 - İhale konusu TAŞINMAZ hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

-  İhale konusu TAŞINMAZ’a ait yukarıdaki tabloda yer alan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelinin İdare’nin;

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “KÜTAHYA İLİ, MERKEZ İLÇE, ENNE MAHALLESİNDE BULUNAN MALİYE HAZİNESİNE AİT 261 ADA 322 PARSEL NO.LU TAŞINMAZ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ”  ifadesi ile ihaleye katılacak olan gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları veya Ortak Girişim Grubu’nun üyelerinden birinin isminin bulunduğu) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 –Katılımcılar tarafından ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

6 –Katılımcıların ihaleye katılabilmeleri için, istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “KÜTAHYA İLİ, MERKEZ İLÇE, ENNE MAHALLESİNDE BULUNAN MALİYE HAZİNESİNE AİT 261 ADA 322 PARSEL NO.LU TAŞINMAZIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8- İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

9-  Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10 - İhale konusu TAŞINMAZ’ın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

11 - İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale konusu TAŞINMAZ’a ait İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

12- Ayrıca 0 312 585 82 90 numaralı telefondan, 0312 585 83 07 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

 

Saygılarımızla…

 

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147