Kayserito Haber

Kocasinan 2 Adet Akaryakıt İhalesi


Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:

Madde 1- İhalenin Konusu:  Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 2 adet Akaryakıt ve Servis İstasyonu arsasının, aynı gün içerisinde, ayrı ayrı satış ihalesidir.

S.

Mevkii (Adres)

Ada

Par.

Alan m2

Nit.

Sınıfı

Muh. Bedel

Geç. Tem.%3

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kötügöller

7577

1

1.836,60

Arsa

Akaryakıt ve Lpg İkmal İstasyonu Alanı

3.000.000,00.-TL

90.000,00.-TL

21.03.2017

15:00

2

Keykubat

Mahallesi/Melikgazi

2415

124

2.034,73

Arsa

Akaryakıt ve Lpg Servis İstasyonu Alanı

4.500.000,00.-TL

135.000,00.-TL

21.03.2017

15:10

 

 

 

 

 

 

 Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi:  Söz konusu taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 21.03.2017 SALI günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile aynı gün içerisinde, her bir parselin ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.

 Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli   1.000,00-TL (Bin Lira) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye Aslının Aynıdır diye tasdik ettirdikten sonra, her iki parsel ihalesine katılmak için kullanabilir.

 Madde 5- Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda her bir taşınmaz için muhammen bedel belirtilmiştir.  İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, ( TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239 ) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen taşınmazın ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

 

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde İhale bedelinin %25’i, Vergiler, İlan bedeli ( Televizyon, Gazete, Billboard, vb.) gibi masraflar, alıcıya ait olup peşin ödenecektir. Kalan tutar ise 9 (dokuz) eşit taksit halinde ödenecektir. İhale bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda, İhale bedeli üzerinden %5 indirim uygulanacaktır. İndirim oranı Muhammen bedelin altına düşemez, böyle bir durumda Muhammen bedel üzerinden peşin ödeme kabul edilecektir. 

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 

7.1-) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;

   7.1.1-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),

   7.1.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

      7.1.3-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

   7.1.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),            

   7.1.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

   7.1.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu   

               süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

   7.1.7-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi

               gerekmektedir,

   7.1.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

   7.1.9-) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.

               Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

 

7.2-) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;

   7.2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

   7.2.2-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

   7.2.3-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

   7.2.4-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu    

               süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

   7.2.5-) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),

7.2.6-) Şirket (Tüzel kişilik)  hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş

            vekâletname. 

   7.2.7-) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),         

   7.2.8-) Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı),

   7.2.9-) Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı) 

   7.2.10-) Dernek, birlik, vakıf, vb.’ nin faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),

   7.2.11-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden yada yetkili vekili tarafından imza

                edilmesi gerekmektedir,

   7.2.12-)Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.

                Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

 

7.3-) Ortak Girişim Olması Halinde; 

   7.3.1-) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin

               dosyasında bulunması gerekmektedir.

   7.3.2-) 2016 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir,  Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı),

Madde 8- Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler:

8.1-) İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;  2886 Sayılı Kanunun, 37. Maddesine göre hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya

         kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun

         olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır). Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine

   isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

8.2-) Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;

8.2.1-) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

8.2.2-) İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.) , yukarıda (7.1) , (7.2) ve (7.3) bentlerinde, gerçek kişi ve tüzel            

               kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı. 

 

Madde 9- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Ayrıntılı bilgi http://www.kocasinan.bel.tr/content/duyuru/1061/0/-adet-akaryakit-ve-servis-istasyonu-arsasinin-satilmasi.html  adresinden edinilebilir.

 

Birsen KOCA

İç Ticaret Birimi

0352 2224528/147

Birsen.koca@kayserito.org.tr