Kayserito Haber

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı


1-   Maden Kanunun I (A) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliği’nin 7. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen I (A) grubu ruhsatlı sahaları 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile 21.06.2016 Salı günü saat 10.00’da ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

2-   Aşağıda I(A) Grubu Maden Sahaları için; ilçe, mahalle- mevkii, pafta, alan, erişim no, yıllık muhammen bedeli ve geçici teminatları aşağıdaki tablodaki belirtilen tarih ve saat de ihale yapılacaktır.

3-      İhaleye Katılabilmek İçin:

a)      Tebligat Adresini gösterir belge,

b)      Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez)

c)      Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu

d)   Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için ) getirilmesi gerekmektedir

e)    İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir.

f)      Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu

yoktur yazılarını gerekmektedir.

4-   Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5-    İhale Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-   İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

7-    Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

8-      Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9-     İhalede yapılacak olan arttırmalar Yıllık kira bedeli, muhammen bedeli üzerinden yapılacaktır.

10-                            İhalesi        yapılacak olan alanların koordinatlarına ve sair bilgilerine www.kavserivikob.gov.tr/ihaleler.asp adresinden ulaşılabilir.

11-   İhalede yatırılacak olan geçici teminat bedelleri, Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği (sıra No:300) ‘nin VII. Geçici Teminatlar maddesine ve 2886 Sayılı Kanuna istinaden hesaplanmıştır.

12-    Katılımcıların ihale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu yoktur yazıları getirmeleri gerekmekte ve Kurumlara olan Borçların yapılandırılması borcu yoktur olarak değerlendirilmeyecektir.


(A) GRUBU MADENLER

İlçesi

Mah/Mevki

Pafta

Alan

Hektar

Erişin No

5 Yıllık Muhammen Bedel TL

Geçici Teminat %10 TL

İhale Tarihi

Yahyalı

Karaköy-

Sazak

L35D4

9.86

3337285

371.643,12

7.432,86

20.06.2016

Bünyan

-

K35B4

10,00

3331085

94.928,00

1.898,56

21.06.2016

Sarıoğlan

Üzerlik

J35C4

9,97

3321485

375.786,24

7.515,79

21.06.2016

Sarıoğlan

Üzerlik

J35C3

J35C4

9,70

3321939

365.612,40

7.312,48

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarıoğlan

Üzerlik

J35C4

9,70

3321484

365.612,40

7.312,25

21.06.2016

Sarıoğlan

Üzerlik

J35C3

J35C4

8.11

3322614

305.682,12

6.113,64

21.06.2016

Saruoğlan

Üzerlik

J35C4

6.52

3321938

245.751,84

4.915,04

21.06.2016

 


 

NOT: İhaleler saat 10:00 da başlayıp ara verilmeden diğer ihalelere geçilecektir.