Kayserito Haber

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Hak Sahiplerine Kiralanması


16/06/2007 tarihli ve 26557 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmeliğin geçici 7. maddesi ile “ gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz olarak tarımsal amaçla kullanılan hazineye ait tarım arazileri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde talep edilmesi halinde kanunun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile fiili kullanıcılarına on yıla kadar kiraya verilebilir.”

Başvurusu Şartları;

Belediye ve mücavir alan sınırları ile köy sınırları içerisinde kalan yerlerde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait taşınmazlar;

-          11/09/2014 tarihinden önce tarımsal amaçla izinsiz olarak kullanılan hazineye ait tarım arazilerinin fiilen tarımsal amaçla kullanılıyor olması ve bunun tespitinin bu taşınmazların dosyasındaki kadastro veya tapulama tutanağı,

-          tespit tutanağı,

-          ecrimisil ihbarnamesi,

-          ecrimisil tahsilat makbuzları,

-          mahkeme kararları,

-          tahliyeye ilişkin yazışmaların herhangi biri ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Başvuru formu ile Kayseri Defterdarlığına/Milli Emlak Müdürlüğüne/Mal Müdürlüğüne 11 Eylül 2017 tarihine kadar bizzat veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvurulması gerekmektedir.

 

Broşür için tıklayınız.

Form için tıklayınız.