Kayserito Haber

Halk Hayat Ve Emeklilik A.Ş.’De Bulunan Türkiye Halk Bankası A.Ş.’Ye Ait % 90 Veya Talep Halinde %100 Oranındaki Hissenin Blok Satış Yöntemiyle Özelleştirilmesine İlişkin İhale İlanı 16.02.2015


 T.C. 

BAŞBAKANLIK 
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN 
DUYURU
 
 
 HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.’DE BULUNAN TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.’YE AİT % 90 VEYA TALEP HALİNDE %100 ORANINDAKİ HİSSENİN BLOK SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI
 
 
Hisseleri Satışa Sunulan Şirket
Şirket Sermayesi  (TL)
Satışa Sunulan 
Hisse Oranı (%)
Geçici Teminat Tutarı 
(ABD Doları)
Son Teklif Verme Tarihi
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
183.000.000 
(Yüzseksenüç milyon)
90 (Doksan) 
Talep Halinde 
100 (Yüz)
25.000.000 
(Yirmibeş milyon)
24.04.2015

 

 

 

1. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 05.02.2007 tarih 2007/08 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’nin (“Halkbank”) bağlı ortaklığı Halk Hayat ve Emeklilik AnonimŞirketi’nin (“Şirket”) %90 (yüzdedoksan) veya talep halinde %100 (yüzdeyüz) oranındaki hissesi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri ile 29.12.2014 tarih ve 2014/129 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı çerçevesinde, “blok satış” yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale edilecektir. 
 

2. İhaleye tüzel kişiler, tüzel kişiliğe sahip fonlar ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Tüzel kişiliğe sahip olmayan fonlar ancak Ortak Girişim Grubu ortağı olabilirler. Gerçek kişiler ihaleye katılamazlar. 
 

3. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 15.000 (onbeşbin) ABD Doları ödemenin; 
a) ABD Doları cinsinden yapılması halinde, İdare’nin Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 6900 0120 0945 2000 5300 0024 numaralı hesabına 
b) Türk Lirası cinsinden yapılması halinde, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Döviz Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası tutarının, İdare’nin Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 numaralı hesabına 
yatırılması gerekmektedir. 
 

4. İhale sürecine katılmak isteyen Katılımcı’ların kendilerini temsil ve ilzama yetkili kişi ve/veya kişiler tarafından imzalanmış Gizlilik Taahhütnamesi’ni ve bu Taahhütname’yi imzalayan kişi ve/veya kişilerin Katılımcı’yı temsil ve ilzama yetkili olduğunu tevsik eden noter onaylı belgelerle birlikte, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelinin ödendiğini gösteren ve üzerinde ihaleye katılacak olan Katılımcı’nın isminin ve ihale konusunun açıkça yazılı olduğu banka dekontunu İdare’ye elden teslim etmeleri ve Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi’ni elden teslim almaları zorunludur. 
 

5. Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterli olup, her bir ortağın ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. Gizlilik Taahhütnamesi, 19.01.2015 tarihinden itibaren İdare’nin aşağıdaki adresinden veya İdare’nin 
www.oib.gov.tr adresindeki web sitesinden temin edilebilecektir. 
 

6. Detaylı İnceleme Sürecine katılabilmek ve ihaleye teklif verebilmek için aşağıdaki ön yeterlilik kriterleri çerçevesinde, ön yeterlilik değerlendirmesi için son teklif verme tarihinin 10 (on) iş günü öncesine kadar İdare’ye yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. 
(Ön yeterlilik kriterleri Katılımcı tüzel kişi için veya Katılımcı’nın bir Ortak Girişim Grubu olması halinde ise (aşağıdaki (e) bendine halel getirmeksizin) Lider Ortak (Ortak Girişim Grubu Sözleşmesi’nde Ortak Girişim Grubu Lideri) tüzel kişi için aranacaktır); 
a) Katılımcı tüzel kişinin bir sigorta veya emeklilik şirketi olması veya bir sigorta veya emeklilik şirketinde kontrol sahibi olması, Katılımcı’nın bir Ortak Girişim Grubu olması halinde, Lider Ortak’ın bir sigorta veya emeklilik şirketi olması veya bir sigorta veya emeklilik şirketinde kontrol sahibi olması ve 
b) Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak’ın veya grup şirketi olarak içerisinde bulunduğu grupların konsolide özsermayeleri toplamının 2.000.000.000 (iki milyar) ABD Doları’nın üzerinde olması gerekmektedir (son iki sene içerisinde hazırlanmış olmak şartı ile denetimden geçmiş en güncel konsolide mali tabloları sunulacaktır). Grupların konsolide özsermayelerinin toplamının dikkate alınabilmesi için Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak’ın kontrolüne sahip ortağın veya müşterek/birlikte kontrol eden ortaklarının, Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak’ın ihaleye katılımlarına onay ve destek verdiklerini gösterir yazılı beyan ve taahhütte bulunmaları gerekmektedir. Tüzel kişiliğe sahip fonun Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak olması durumunda konsolide özsermaye yerine bu fonun bağımsız denetçi(ler) tarafından verilen beyannamede belirtilen “yönetimi altındaki fonlar/varlıklar toplamının” dikkate alınması ve 
c) (i) Katılımcı tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu içerisindeki Lider Ortak’ın veya (ii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ın Grup Şirketlerinden birinin veya (iii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ı müşterek kontrol eden ortaklarından birinin, en az %20 (yüzdeyirmi) (Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak eğer tüzel kişiliğe sahip bir fon ise bu oran %20 (yüzdeyirmi) olarak dikkate alınacaktır) sermaye payına sahip olduğu ve faaliyette oldukları ülke mevzuatı uyarınca ilgili resmi makamlarca verilmiş sigortacılık ruhsatına sahip olan sigorta şirketlerinin yıllık prim üretimleri toplamının bir yıl içerisinde en az 1.000.000.000 (bir milyar) ABD Doları olması ve anılan sigorta şirketlerinin söz konusu ruhsatlar uyarınca en az iki ayrı ülke içerisinde sigortacılık faaliyetlerinde bulunuyor olması ve 
d) Mevcut olduğu tüm ülkelerdeki toplam şube sayısı en az 400 (dörtyüz) olan ve tabi olduğu mevzuat uyarınca bankacılık faaliyetlerinde bulunulmasına imkan veren ilgili resmi makamlarca verilmiş bankacılık ruhsatına sahip bir banka ile tabi olduğu hukuk uyarınca hali hazırda geçerli, bağlayıcı ve yürürlükte olan en az 1 (bir) adet bankasürans / acentelik sözleşmesine, (i) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ın veya (ii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ın Grup Şirketlerinden birinin veya (iii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ı müşterek kontrol eden ortaklarından birinin taraf olması veya böyle bir sözleşmeye taraf olan bir tüzel kişinin sermayesinin ve oy haklarının en az %20 (yüzdeyirmi)’sine, Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak tarafından sahip olunması ve 
e) Katılımcı tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu içindeki (Lider Ortak dahil) tüm ortakların, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat gereği emeklilik şirketlerinin kurucu ve hissedarlarında aranan nitelikleri taşıyor olması 
gerekmektedir. 
 

7. Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için 25.000.000 (yirmibeşmilyon) ABD Doları tutarında geçici teminat alınacaktır. 
 

8. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyon’ca gerekli görüldüğü takdirde ihalepazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 
 
 

9. Tekliflerin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması ve en geç 24.04.2015tarihi mesai saati bitimine kadar üzerinde “HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 

10. İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar uzatma veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar erteleme hakkını saklı tutar. 
 

11. Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı Doğrudan Yabancı Sermaye Mevzuatına tabidir. Söz konusu mevzuat T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.