Kayserito Haber

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ 28.06.2014 TARİH VE 29044 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR


 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 ve  84 maddelerine dayanılarak hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu yönetmelik hükümlerine göre; perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olamayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere aşılaması zorunludur. Etiket ve listelerde malın üretim yeri, malın ayırıcı özelliği, malın tüm vergileri dahil satış fiyatı, malın birim fiyatı, ithal edilmiş mallara ait etiketlerde ; malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması zorunludur. Açık halde satılan mallara  ilişkin etiketlerde satış fiyatı yerine sadece birim fiyatının yer alması yeterlidir. Malın birim fiyatının satış fiyatıyla aynı olması halinde birim fiyatının belirtilmesine gerek bulunmamaktadır.


Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması gerekmektedir.  
Etiket ve listelerde satış fiyatlarının; “Türk Lirası”, “TL” simgesi şeklinde yazılması zorunludur.


Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyatın uygulanması gerekmektedir. 
Ayrıca indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir. Bir işletmenin, açılması, devredilmesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği nedeniyle yapacağı indirimli satışların süresi üç ayı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı geçemez.


Söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin denetimler İl Müdürlüğü, Belediyeler ve ilgili Odalar tarafından yapılmaktadır. Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu Valiliğe (Ticaret İl Müdürlüğü) gönderilmesi gerekmektedir.
Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine göre mensuplarımızın/üyelerimizin yapılacak denetimlerde mağdur olamamaları için ilgili maddeler aşağıda üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur. Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Fiyat etiketi 
MADDE 54 – (1) Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır. 
(2) Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır. 
(3) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.


(4) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler. 
(5) Etiket, tarife ve fiyat listeleri, indirimli satışlara ilişkin süre ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

 

Yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler 
MADDE 84 – (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.


(2) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılır. 
(3) Bakanlıkça çıkarılacak ikincil düzenlemelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin görüşleri alınır.

 

 

İlgili Oda Personeli;
BİRSEN KOCA
TÜKETİCİ BİRİMİ
birsen.koca@kayserito.org.tr


Tüm Üyelerimize Önemli Duyurulur.