Kayserito Haber

DIŞ TİCARET EĞİTİMİ BAŞLIYOR


PROGRAMIN AMACI

Kayseri İş dünyasında hizmet veren üyelerimizin dış ticaret işlemlerini daha hızlı, etkin ve başarılı şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla firmalarımızın mesleki elemanlarının ihtiyacına yönelik olarak dış ticaret dünyasına kazandırılması.

KTO Üyelerine Yönelik Ücretsiz Dış Ticaret Eğitimine Davetlisiniz!

Günümüzde sürekli değişen dinamik bir yapı olan dış ticaret, iş dünyasında rekabet edebilmek için son derece önemli bir rol oynamaktadır.

Bu nedenle siz değerli KOBİ’lere yönelik olarak Kayseri Ticaret Odası ve Erciyes Teknopark Avrupa İşletmeler Ağı işbirliğiyle firmaların ihracata yönelik ürün ve müşteri profili tespiti, hedef pazar ile müşteri bulma konularında destek olmak ve uluslararası pazarlara girebilmek için dış ticaret eğitimi düzenlenecektir.

20-21-22 Şubat 2018 tarihleri arasında 09:30-16:30 saatleri arası( 18 saat) Kayseri Ticaret Odası Eğitim Salonu’nda düzenlenecek eğitime katılım ücretsiz olup, program detayları aşağıda yer almaktadır

 

PROGRAMIN ZAMANI, YERİ, SÜRESİ

Dış ticaret eğitimi

Tarih: 20-22 Şubat 2018

Süresi:  18 saat

Zaman: 09:30-12:30—13:30:16:30 ( Salı, Çarşamba, Perşembe )

Yeri: Kayseri Ticaret Odası Eğitim Salonu

Son Başvuru Tarihi: 05.02.2018

Dış Ticaret Eğitmeni: Hakan AKIN

Toplam Katılımcı Sayısı : 25

 

PROGRAMDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Genel Şartlar:

·         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya SGK Bağıyla Firma ile ilişiği tespit edilmek suretiyle yabancı ülke vatandaşı olanlar da kabul edilecektir.)

·         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

·     Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

·        Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak,

·        Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış olmak ya da muaf olduğunu veya en az bir yıl erteletmiş olduğunu belgelemek,

·        Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

 

Özel Şartlar:

§  Son üç aydır SGK priminin ödenmiş olması,

§  Üniversitelerin ön lisans / lisans bölümünden mezun olmak ya da 2017 yılı Eğitim öğretim döneminde mezun olabilecek durumda olmak,

§  En az bir yabancı dili iyi derecede bilmek, (İngilizce, Arapça, Almanca, İspanyolca, Rusça)

§  Mülakat Komisyonu tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

 

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan firma sahipleri/ çalışanları programlara katılabilirler.

 

Sözlü mülakata çağrılacak olan aday listesi odamız web sayfasında ilan edilecek olup, söz konusu mülakat aşamasında komisyon tarafından istenecek olan evrakların ( Egitim durum belgesi, adli sicil kaydı, varsa yabancı dil yeterlilik belgesi, sertifikalar, SGK Belgesi...) belirtilen tarihte teslim edilmeleri gerekmektedir.


Ayrıca isteğe bağlı sigortalı sayılanlar da dış ticaret eğitim programından yararlanabilirler.

 

NOT: Her bir firmadan sadece bir kişi katılabilir.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Kayseri Ticaret Odası web sayfası üzerinden programa başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca detaylı bilgi için Erciyes  Teknopark Avrupa İşletmeler Ağı Birimine  de başvurabilirsiniz.

 

 

Detaylı Bilgi ve İletişim için:

Kayseri Ticaret Odası

Alper BAKTIR /Dış Ticaret Birimi

Tel: 0 (352) 222 45 28 / 184

Eposta: dis.ticaret@kayserito.org.tr

 

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
Emre Arslan / Avrupa İşletmeler Ağı Birimi
Tel: 0 (352) 224 81 12 / 135
E-Posta:
emre.arslan@erciyesteknopark.com

 

PROGRAM İÇERİĞİ

1. Gün / DIŞ TİCARETİN TEMELLERİ

a)Giriş

·         Dış Ticaret Eğitim Programı hakkında Bilgilendirme

·         Erciyes Teknopark Avrupa İşletmeler Agı Tanıtımı

b) Dış Ticaret İşlem Akışları

c) Teslim Şekilleri

d) Fiyat Hesaplama

e) Ödeme Şekilleri

 

 

2. Gün / İHRACAT İSTİHBARATI VE PAZAR ARAŞTIRMASI

a) İhracatta Bilgi Kaynakları ve İstihbarat

b) Hedef Pazarların ve Müşterilerin Tespiti

c) Uluslar arası Pazarlama

 

3. Gün / İHRACATTA MALİYET AVANTAJI SAĞLAYACAK UYGULAMALAR

a) Dahilde İşleme Rejimi

b) Özel Anlaşmalar

c) KDV Uygulamaları

d) İhracat Destekleri

e) Eximbank Programları