KUŞAKLARARASI ŞİRKET YÖNETİMİ İLE KURUMSAL GELECEK PROJESİ

Türkiye ekonomisinin %90’ını aile şirketleri oluşturuyor. GSYİH’den aldıkları pay %75’tir. Bu aile şirketlerinin %85 i ilk nesilde yok oluyor. Dördüncü nesile kalan şirket sayısı ise %3’tür. Aile şirketleri şehrimizde de yaygındır ve kurumsallaşma oldukça zayıftır. Odamız bu sorunu aşmak adına, aile şirketlerinin kurumsallaşarak sürdürülebilirliğini, marka ve itibar yönetiminde gelişerek rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için seçkin eğitimcilerle çalışarak üyelerimizden kurumsallaşma sürecinde olan ve/veya kurumsallaşma potansiyeli olan 100 üyemize;

Stratejik Yönetim

Ekip ve Süreç Yönetimi

Finans Yönetimi

Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi

Kurumsallaşma Yönetimi

konularında eğitimler düzenlenecek ve Kayseri ticaret hayatında farkındalık oluşturulacak. Bu eğitimlerin finansmanını ise odamıza mali yük getirmeyecek şekilde projelendirip ORAN Kalkınma Ajansına sunduğumuz proje ile sağlanmaktadır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

1)Stratejik Yönetim(10 SAAT):Vizyon/misyon/hedeflerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi, strateji oluşturma ve yönetme, risk ve değişim yönetimi, işbirliği odaklı yönetim, yenilikçi yönetim ve liderlik becerileri,  kurumsal mentorlük programları, çatışma ve ilişki yönetimi, toplantı yönetimi

2)Finans Yönetimi(10 SAAT):Yönetim Kurulu Başkanı gözünden finans yönetimi, paranın zaman değeri, muhasebenin temel taşları, mali tablo örnekleri: bilanço, gelir tablosu ve fon kaynak ve kullanım tablosu, mali tablo analizi, kar/zarar analizi, net varlık analizi, defter değeri, piyasa değeri, başa baş analizi, net aktif değeri, banka kredi ilişkilerinin yönetimi, işletme sermayesinin yönetimi

3)Ekip ve Süreç Yönetimi(5 SAAT):Etkili ekip ruhu oluşturma ve yönetimi, kurumsal motivasyon,  insan kaynakları yönetimi, kariyer yönetimi, işletme süreçleri yönetimi, sorun çözme karar verme

4)Kurumsal İletişim Yönetimi(5 SAAT):Kurum içi ve kurum dışı iletişim, reklam, pazarlama iletişimi

5)Kurumsallaşma Yönetimi(10 SAAT):Aile şirketlerinde yaşanan sorunların çözümü, aile şirketleri nedir, aile şirketlerinin temel karakteristikleri, aile şirketlerinin avantaj ve dezavantajları, aile şirketlerinde geçiş sürecinin yönetilmesi, sürdürülebilir şirket yönetimi, şirket anayasası, yönetim kurulu yapısı, yönetim ve icra kurullarının oluşturulması ve profesyonelleştirilmesi

EĞİTMENLER

PROF. DR. BÜLENT HİMETOĞLU / Boğaziçi Üniversitesi – İnsan Kaynakları Ve İşletme Bölümü

DR.IŞIL KESKİN ŞAHAN / Boğaziçi Üniversitesi - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü

METİN AKGÜL / Boğaziçi Üniversitesi - Yaşam boyu Eğitim Merkezi – Ekonomi

SONER ŞAHAN / Boğaziçi Üniversitesi - Saha Projeleri Direktörü


EĞİTİM TAKVİMİ

1.Grup


Eğitim KonusuSaatTarihEğitmen
Kurumsallaşma Yönetimi 1.ci Bölüm529.NisBülent Himmetoğlu
Kurumsallaşma Yönetimi 2.ci Bölüm530.NisBülent Himmetoğlu
Stratejik Yönetim 1.ci Bölüm508.MaySoner Şahan
Kurumsal İletişim Yönetimi 509.MayIşıl Keskin Şahan
Stratejik Yönetim 2.ci Bölüm514.MaySoner Şahan
Ekip ve Süreç Yönetimi515.MaySoner Şahan
Finans Yönetimi 1.ci Bölüm521.MayMetin Akgül
Finans Yönetimi 2.ci Bölüm522.MayMetin Akgül
2.Grup


Eğitim KonusuSaatTarihEğitmen
Kurumsallaşma Yönetimi 1.ci Bölüm501.MayBülent Himmetoğlu
Kurumsallaşma Yönetimi 2.ci Bölüm502.MayBülent Himmetoğlu
Kurumsal İletişim Yönetimi 508.MayIşıl Keskin Şahan
Stratejik Yönetim 1.ci Bölüm509.MaySoner Şahan
Finans Yönetimi 1.ci Bölüm516.MayMetin Akgül
Finans Yönetimi 2.ci Bölüm517.MayMetin Akgül
Stratejik Yönetim 2.ci Bölüm523.MaySoner Şahan
Ekip ve Süreç Yönetimi524.MayIşıl Keskin ŞahanKTO Dijital Dönüşümle Kapasite Artırımı Eğitim ve Danışmanlık Projesi

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından açılan proje çağrısına hazırladığımız “KTO Dijital Dönüşümle Kapasite Artırımı Eğitim ve Danışmanlık Projesinin” kabulü ile odamızda kullanılacak “elektronik arşiv ve üye modülü” programlarının yazılması ve bu programların mevcut programlarımızla entegrasyonu, ayrıca kullanacak olan personellerimizin eğitimi konularında alacağımız danışmanlık hizmetimizin finansmanı hak kazandığımız ORAN desteği ile karşılanacaktır.

Yeni sistem odamızın hizmetlerinde daha hızlı ve bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak tasarlanacak olup hedeflenen “Dijital Oda” kavramının ilk adımıdır.

Hem Ticaret Sicili Müdürlüğünün kullandığı veri tabanı Ticaret Bakanlığı’na ait olan MERSİS ile, Mevcut e-arşiv programı PAPER PLUS ile, veri tabanı TOBB’a ait tobb.net sistemine entegre olacaktır.

Proje kapsamında dijitalleşme süreci ile daha güvenilebilir, ölçülebilir ve ihtiyaca göre çeşitlenebilen istatistik verileri elde edilebilecektir.

Uygulamalı etkinlik ve organizasyon yönetimi eğitimi sayesinde etkinliklerin ve organizasyonların daha etkin yönetimi,  grafik ve rapor olarak elde edebilme sini sağlayacaktır.

Dijital dönüşüm sonucunda personelin iş yükü azalacağı için motivasyonun artacağı bu nedenle verimliliğinde artacağı öngörülmektedir.


Avrupa Birliği Projeleri 
Giriş   

 

Hangi projeler uygulandı? 

2005 yılında birbirini takip eden ve 12 ay sürecek iki projemiz uygulamaya girdi. Pedal (Personel Değerlendir ve Al) ve Rüzgârın ters çevrim etkisini teşbih eden Anafor Projeleri. Toplamda 321 bin Avro’nun Kayseri bütçesine girmesini sağlamıştır.

 

Pedal, Üniversite mezunu işsizlere iş imkânı yaratarak 113 kişinin iş bulmasına olanak sağlarken, Anafor Projesi güçlü ortaklık yapısı ile ilgili Mesleki Eğitim Kurumları arasındaki koordinasyonu artırarak Kayseri’nin mesleki eğitimdeki %35’lik ilgi durumunu yükseltmeyi amaçlamıştır. Bu Projede Türkiye’de bir ilk gerçekleşmiş ve 1500 kişinin mesleki eğitimin Kayseri’deki durumu ile ilgili yapılan anket çalışması ile nabzı tutulmuş aynı zamanda Kayseri’nin mesleki eğitim konusundaki ilk SWOT Analizi çıkarılmıştır. Böylece bundan sonra yapılacak mesleki eğitimi geliştirme projelerinin yolunu aydınlatmaya bu verilerden bölge olarak yararlanılmasına yardımcı olunmaya çalışılmıştır.
 
 Yönçiz, Elektronik Arşivleme ve Edison Bilseydi isimli üç projemiz ise aynı anda 2006 yılı sonlarında devreye girerek 2007 yılı içerisinde uygulamaları bitirilmiştir. Bu projelerden de 185.600 Avro Kayseri bütçesine katkı sağlanmıştır.
 Yönçiz Projesi ile yine mesleki eğitime destek verilirken aynı zamanda şuan ve gelecek 10 yıl için ilimizde ihtiyaç duyulan mesleklerin çıkarılmasına ve ilimizde girişimci sayısını artırmaya yönelik etki yaratacak faaliyetlerde bulunulmuştur. Bu etkinin yaygınlaşmasını sağlayacak el kitabı niteliği taşıyan “Girişimcilik” kitabımız ise oldukça ses getirmiştir.
 
 Elektronik Arşivleme Projesi ise yükselterek, daha hızlı hizmet ve etkin arşivleme kolaylığını sağlayarak Oda kapasitesini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır.
 
 Edison Bilseydi projesi ile elektrik tasarrufunun evlerde ve işyerlerinde verimli kullanımı planlanmış olup, kamuoyunda yüksek ses getiren bir proje konumuna gelmiştir Proje ortağımız Kayseri TÜKOBİR Şubesi sürdürülebilirliği devralarak halen bu konuda çalışmalarını devam ettirmektedir.
 
 2007 yılı içinde uygulamaya giren ve hedef kitlesi 28 yaşını doldurmuş, meslek sahibi kadınlardan oluşan Mızrak Duruşlu Kadınlar Projesi 2007 Kasım ayı içerisinde son bulacaktır. Proje Toplumsal Cinsiyet eşitliği yaklaşımını konu edinerek meslek sahibi kadınların bulundukları mevkiden daha üst mevkilere kendilerini taşımaları için kendi rollerini ve iletişim kurma metotlarını öğrenmelerine yönelik tasarlanmıştır. 
 

Projelerin kazandırdığı maddi etkiler 

2007 yılı sonlarında  yaptığımız araştırma sonucunda 113 kişinin Pedal projesi ile iş bulma imkanına kavuştuğu tespit edildi. Böylece üretim bandında 113 kişiye iş imkanı sağlanabilmesi için yapılması gereken 22.600.000YTL’lik yatırımın önüne geçilmiştir.  

 

Yaptığımız etki analizi sonrası gerçekleştirilen her bir projenin, proje bütçesinin yaklaşık 10 katı kadar maddi etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.
 
Projelerin uygulamaya başladığı 2005 yılından bu yana Odamız, sadece yukarda bahsedilen 6 proje ile 593.271 Avro’nun Kayseri piyasasına girmesinde etkili olmuştur.  
 

 

Projelerin kazandırdığı sosyal etkiler 
Odamız projeler sonrası kazandığı tecrübeleri kullanmaya devam etmiştir.Sürdürülebilirlik esnasında yaptığı eğitimlere katılan katılımcılara iş bulma imkanı sağlamaya gayret etmiş ellinin üzerinde işsize iş imkanı tanımıştır.
 
 Kayseri’nin proje yazım ve yönetim kapasitesini artırmak amacıyla 90 kişiye proje yazım ve yönetim eğitimini ücretsiz vermiştir. Eğitimler sonrası 2 kişinin iş kurmasına ve birçok sivil toplum örgütünün ortak proje çalışma yapmasına vesile olmuştur.
 
 Mesleki eğitimin Kayseri’de yaygınlaşmasına da yardımcı olan projelerimiz ildeki mesleki eğitime ilginin %35’leren %40’lara ulaşmasında da etkilidir.
 
 Odamızın mesleki eğitim konusunda yaptığı ilk büyük çalışma mesleki eğitimin SWOT analizini çıkarmak olmuş, bir çok projenin kurgusunda yardımcı kaynak olarak kullanılmıştır. Ayrıca ilk defa bir il Mesleki eğitimin analizini gerçekleştirmiştir.
 
 Ayrıca kurum ve kuruluşlardan mesleki eğitimin gelişmesi yönünde beklenti ve durum tespit analizi de yine mesleki eğitimin ilimizde gelişmesine yardımcı olan çalışmalarımız arasındadır.  
Girişimciliğin ilimizde özendirilmesi ve zihni değişikliğin oluşması amacıyla da çalışmalar gerçekleştirmiş bu çalışmaların somut çıktısını hazırladığı yayınlara aktarmıştır.
 10 yıl sonrasını düşünen Odamız Kayseri vizyonunu sağlayabilmek amacıyla, 10 yıl sonra ilimizde ihtiyaç duyulacak meslekleri de çıkarma eğilimi göstermiştir. Bu anketlerin çıkarılması esnasında firmaların ihtiyaç duyduğu elemanları da ilgili kurum işbirlikleri ile tespit etmiş ve eleman ihtiyacı duyan firmalarla işe ihtiyaç duyan kişileri buluşturmuştur.
 
 Yapılan bu analizler, hızla artan beyin göçünü de tersine çevireceğini varsaymaktadır.
 Bir sanayi ve ticaret kenti olan ilimizin enerji ihtiyacı konusunda da çalışmalar yapan Odamız, tüketim alışkanlıklarını değiştirerek sürdürülebilir kalkınmaya sürekli destek olmayı atlamamıştır. Edison Bilseydi projesi çalışmaları sürecinde toplam 31 eğitim, 31 kriterden oluşan anket sonrası yapılan birkaç aylık incelemede tasarruf oranının stabil hal aldığı ve %10’luk bir düşüş sağlanabildiği tespit edilmiştir. Gelecekte tasarruf oranının daha da yükseleceği ümit edilmektedir. Bunun için daimi projelerin gündeme getirilmesi gerekmektedir. Projemiz sonrası Edison Bilseydi projesinin tanıtımını yapmak üzere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler’e yaptığımız ziyaret sonrası benzeri bir projenin gündeme geleceği haberini almakta bu görüşümüzü desteklemiştir.
 
 Mızrak Duruşlu Kadınlar ismiyle gerçekleştirilen projemizde ise proje amacının yanı sıra yeni bir mesleğin doğmasına vesile olunmuştur. Proje ile birlikte gündeme gelen “mediasyon” Arabuluculuk Kanun Tasarısı dikkatleri proje üzerine çekmiştir. Mediasyon , uyuşmazlıkların çözümüne alternatif bir yol sunmaktadır. Adalet Bakanlığı sistemine girecek olan mediasyon için Adalet Bakanlığı’nda siciller oluşturulacaktır. Proje katılımcılarının 33 tanesi bu mesleği benimsemişlerdir. Odamız bu girişimi de desteklemek amacıyla Mediasyon merkezini Oda içerisinde kurmuş, Kayseri Mediatör İşadamları Derneği’nin kurulmasına da öncülük etmiştir.
 
 
Avrupa Birliği Açık Hibe Programlarını öğrenmek için tıklayınız