Kayserito Haber

ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın bilgilendirme yazısı aşağıdaki gibidir:


“Kayıt dışı istihdam, gelişmişlik düzeylerine bakılmaksızın birçok dünya ekonomisinde görülen, ancak ülkelerin kendi ekonomik ve sosyal yapıları ile şekillenen küresel bir sorundur. İşverenlerimiz için haksız rekabet ortamına yol açtığı kadar sigortalıların sosyal güvenlik hak ve menfaatlerini kullanmalarının önüne geçen kayıt dışı istihdam sorunu mali ve sosyal alanda etkilerini yoğun şekilde hissettirmektedir. Gerek yapılan bilimsel çalışmalar gerekse de Başkanlığımız tarafından yürütülen risk değerlendirme çalışmaları, ülkemizde görülen kayıt dışı istihdamın belirli bir bölgeye veya belirli bir faaliyet grubuna mal edilemeyecek şekilde tüm faaliyet gruplarında yaşandığını göstermektedir. Kayıt dışı istihdam, üretilecek tek bir politikayla veya tek bir kurumun çabasıyla üstesinden gelinebilecek bir sorun değildir, bu sorun ile mücadele edilmesinde toplumun her kesimine büyük görevler düşmektedir.
Kayıt dışı istihdam sosyal güvenlik yönüyle kendisini çalışan kişilerin, çalışma gün sayılarının veya ücretlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi şeklinde göstermektedir. Buradan hareketle üç türlü kayıt dışı çalışma olduğu söylenebilir. Bunlar;

 

*  Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi

*  Çalışanların çalışma gün sayılarının eksik bildirilmesi

*  Çalışanların sigorta primine esas kazançların (genel anlamda aldıkları ücretlerin)eksik bildirilmesidir.

 

Ülkemizde ücretlerin eksik bildirilmesi ile çalışanların sosyal güvenlik sistemine kaydedilmemeleri en önemli kayıt dışılık türleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda esas olan, paydaşlarımızın sosyal güvenlik sisteminin sağladığı yaralar konusunda yeterince ve doğru şekilde ilgilendirilmesi ve sosyal güvenlik bilincinin yaygınlaştırılmasıdır.  Yine işverenlerimizin kayıt dışı işçi çalıştırdıklarının tespiti halinde geriye dönük olarak çok önemli maddi yaptırımların uygulanacağının ve Kurumumuzun uyguladığı pirim teşviklerinden bir yıl süre ile faydalanamayacaklarının altını çizmek gerekir. Ayrıca çalışanların da kendilerinin ve ailelerinin Kurumumuzun sağladığı sağlık yardımlarından faydalanamayacakları, iş kazası veya meslek hastalığı hallerinde sağlanan yardımlardan mahrum kalacakları ve uzun vadede de yaşlandıklarında da emekli olamayacakları bilinmelidir.


Başkanlığımız; risk analizi, rehberlik(bilinçlendirme) faaliyetleri ve asgari işçilik incelemelerini yürüterek kayıt dışı istihdam ile mücadele görevini yerine getirmektedir. 


Devamlı iş yerlerinde asgari işçilik incelemesi; risk değerlendirme kriterleri kullanılarak yapılan analizler sonucunda, Kuruma yaptığı işçilik bildirimleri bakımından riskli grup içerisinde kaldığı anlaşılan işverenin; Kuruma, işin yürütülmesi için yeterli işçilik bildiriminde bulunup bulunulmadığının belirlenmesi amacıyla; işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarının, işyerinde yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek ve kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurların dikkate alınması suretiyle, tespit edilmesine yönelik olarak devamlı işyerleri hakkında yapılan incelemelerdir.


Ortalama sigortalı sayısı, ortalama pirime esas kazanç, sigortalıların yaş dağılımı ve kadın sigortalı istihdamı yoğunluğu vb. risk değerlendirme kriterleri kullanılarak, faaliyet grupları için yapılan değerlendirme neticesinde, yüksek risk puanı taşıyan faaliyet grupları içerisindeki iş yerlerinin risk puanları yine aynı yöntemle belirlenerek, riskli işyerleri ve bunların yer aldığı iller belirlenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 2014 yılı içerisinde riskli gruplar arasında yer aldığı görülen;

*  Et ve Et Ürünleri İmalatı İşyerleri

*  Mobilya İmalatı İşyerleri,

 

Sektör ve iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerinin asgari işçilik incelemesi kapsamına alınması öngörülmüş olup, bu sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde 01.01.2014 – 31.12.2014 dönemi esas alınarak 2015 yılı içerisinde asgari işçilik incelemeleri yapılmasına karar verilmiştir.”


Üyelerimize önemle duyurulur.

EK-1