Kayserito Haber

ADR ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISINA GÖRÜŞ HAKKINDA DUYURU


TOBB 23.02.2018 tarih ve 3317 sayılı yazısı ile;

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 16 Şubat 2018 tarihli bir yazıda, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle, Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) ve C Eki olan Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Yönetmelik’e (RID) ise 1 Haziran 1985 itibariyle taraf olduğu ve bu anlaşmalara dair mevzuat çalışmalarının tamamlandığı belirtilmektedir.

 

ADR anlaşmasının A ve B ekleri iel RID hükümlerinin uyumlaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir düzenlenen RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantıları düzenlenmekte olduğu bildirilmektedir.

 

12-16 Mart 2018 tarihlerinde Bern’de düzenlenecek olan söz konusu toplantıda görüşülmek üzere aşağıdaki konularda Oda üyelerimizin görüşleri talep edilmektedir. -Almanya Hükümeti tarafından sunulan öneride, sınıf 1 (patlayıcı) maddelerin taşımacılığında kullanılan ambalajların işaretlenmesinde 5.2.1.5 hükmünde “taşıma faaliyetinin yapıldığı ülkeler arasında başka bir anlaşma söz konusu olmadığında,

 

İşaret… en az bir veya daha fazla dilde, bu dillerden birinin Fransızca Almanca veya İngilizce birinde olmalıdır” şeklinde değiştirilmesi teklif edilmektedir.

 

- Almanya Hükümeti tarafından sunulan öneride, 4.1.6.8 hükmüne “ Eğer valfler, taşıma sırasında yerinde kalacak başka bileşenler ile donatılmış ise (örneğin, adaptör veya tutma aygıtı) bunlar da değerlendirmeye/incelemeye tabi olacaktır” eklenmesi teklif edilmektedir.

 

-Avrupa Endüstriyel Gazlar Birliği tarafından sunulan öneride, Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Birimi tarafından onaylanan basınçlı kapların taşınmasına ilişkin; ilgili onay belgelerinin muadil kabul edilmesi, periyodik muayenelerinde, dolum oranlarında vs ADR/RID/ADN hükümlerinin uygulanmasına dair ilave hükümler eklenmesi teklif edilmektedir.

 

-Polonya Hükümeti tarafından sunulan öneride, 6.8.2.6.1’deki tabloda yer alan EN ISO 15614-1:2017 standardında kaynak prosedür testlerinin hangi seviyesinin kullanılması gerektiğiyle ilgili görüş talep edilmektedir. -Birleşik Krallık tarafından sunulan öneride, 6.8.2.5.1’e ve alt başlıklarına yeni üretilen tanklar için revize şablonların eklenmesi teklif edilmektedir.

 

-Uluslararası Vagon Sahipleri Birliği tarafından sunulan öneride, tanklara yapılan tamir, bakım ve kaynak gerektiren uygulamalarda kaynak kalitesini vb işlemlerin kontrol ve onayını verecek otoritenin/yetkili kurumların belirlenmesini içeren bir hükmün 6.8.2.1.23 altına eklenmesi teklif edilmektedir.

 

-Uluslararası Karayolu taşımacılığı Birliği tarafından sunulan öneride, tehlikeli mal taşıyan şoförlerin yenileme eğitimlerinin bir kısmının çevrim içi (uzaktan) gerçekleştirilebilmesi için ADR 8.2.2.5.2 ve 8.2.2.5 hükümlerine ekleme yapılması teklif edilmektedir.

 

-Fransa Hükümeti tarafından sunulan öneride, RID/ADR 6.8.5.1.2 (a)’da değişiklik yapılmak suretiyle, dondurulmuş sıvılaştırılmış gazların taşımacılığında kullanılan tankların üretiminde kullanılan malzemelere ostenitli-ferritli paslanmaz çeliğin eklenmesi teklif edilmektedir.

 

- Fransa Hükümeti tarafından sunulan öneride, 0.5 bar basıncını aşmayan tanklarda uygulanan (6.8.2.6.1’e göre) EN 13094 standardı ile ilgili olarak söz konusu standardın revizyonunun yapıldığı ve ADR 2019’a yetişmeyeceği göz önüne alınarak, bu standarda ilişkin belirli teknik şartların ADR/RID’a eklenmesi teklif edilmektedir.

 

-Avrupa Aerosol Federasyonu tarafından sunulan öneride, 62615’deki 50º’de izin verilen azami iç basıncın 1,32 Mpa’dan (13,2 bar) 1,5 Mpa (15 bar) olacak şekilde değiştirilmesi teklif edilmektedir. -Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından sunulan öneride, RID/ADR/ADN Bölüm 6.2’deki 84/525/EEC, 84/526/EEC ve 84/527/EEC numaralı Avrupa Birliği Direktiflerine yapılan atıfların metinden çıkarılması teklif edilmektedir.

 

Yukarıda bahsedilen konularla ilgili var ise görüşünüzü en geç 02 Mart 2018 tarihine kadar Birliğe yazılı ve e-posta yoluyla (ahmet.karakas@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.