Kayserito Haber

29 Mart 2016 Gİ 2016 – 30


29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin "z" bendi uyarınca 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

 Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.