Kayserito Haber

Özelleştirme İdaresinden Duyuru


 Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SIRA NO

İHALE KONUSU

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DÖKÜMANI

BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 112213 ada, 3 no.lu parseldeki 1.053,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

150

20.04.2017

2

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 112213 ada, 4 no.lu parseldeki 1.053,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

150

20.04.2017

3

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 112213 ada, 5 no.lu parseldeki 1.053,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

150

20.04.2017

4

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 112213 ada, 6 no.lu parseldeki 1.053,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

150

20.04.2017

5

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 118023 ada, 2 no.lu parseldeki 5.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

500.000

150

20.04.2017

6

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 118023 ada, 3 no.lu parseldeki 4.123,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

500.000

150

20.04.2017

7

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karaoğlan Mahallesi, 118875 ada, 10 no.lu parseldeki 12.788,98 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

200.000

150

20.04.2017

8

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karaoğlan Mahallesi, 113412 ada, 4 no.lu parseldeki 1.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

150

20.04.2017

9

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karaoğlan Mahallesi, 1262 ada, 5 no.lu parseldeki 3.069,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

150

20.04.2017

10

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 955 ada, 4 no.lu parseldeki 7.205,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

150.000

150

20.04.2017

11

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 967 ada, 3 no.lu parseldeki 3.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

150

20.04.2017

1- İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3- İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4- İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 -İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

6- Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7- İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8- Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

Ayrıntılı bilgi http://www.oib.gov.tr/sayfalar/sayfa/params/tip-ilan/id-1078/muhtelif-tasinmazlar-ankara-ili-golbasi-ilcesi.html adresinden edinilebilir.

 

Birsen KOCA

İç Ticaret Birimi

0352 2224528/147

Birsen.koca@kayserito.org.tr